BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarnecki Maciej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Kryzys gospodarczy impulsem do przełomu strategicznego w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Economic Crisis as Impulse for Strategic Breakthrough in Corporate Management
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 41-50, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Strategia przedsiębiorstwa, Studium przypadku
Economic crisis, Enterprise management, Corporation strategies, Case study
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł pokazuje przykłady pozytywnych, proefektywnościowych zmian podjętych w obliczu klimatu gospodarczego panującego w IV kwartale 2008 roku, wprowadzonych w firmie ABC Sp. z o.o (nazwa zmieniona na prośbę zarządu). Zmiany zapoczątkowane w 2009 roku konsekwentnie przedstawiają przedsiębiorstwo na wyższy poziom zarządzania, a ich skala i zasięg sprawiają, że można je zaklasyfikować do kategorii przełomów strategicznych w zarządzaniu. (fragment tekstu)

The economic crisis undoubtedly poses numerous threats to business companies. It requires the flexibility and quick reaction to changes. Not all companies will emerge from it unscathed. However, some of them will treat it as an impulse to introduce brave changes in order to improve management. The article presents a case study of a company to illustrate the process of management system improvement whose scale and scope enables the classification of it in the category of strategic management breakthroughs. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Egeman M., Zarządzanie i restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Materiały szkoleniowe, Centrum Prywatyzacji, Warszawa 1998.
  2. Garlin D., Roberto M., Zmiana poprzez perswazję, w: Przywództwo w okresie zmian, Wyd. Helion, Gliwice 2007.
  3. Robbins S., DeCenzo D., Podstawy zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  4. Sapijaszka Z., Restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Szansę i ograniczenia, l Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
  5. Supernat J., Zarządzanie strategiczne: pojęcia i koncepcje, Wyd. Kolonia Limited, Wrocław 1998.
  6. Ściborek Z., Ludzie podczas zmian w organizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2005.
  7. Strategie firm w kryzysie, Raport z badań firmy 4 Results poświęconym zmianom strategii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego w 2009 roku, Warszawa lipiec 2009 r.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu