BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Austen Agata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Frączkiewicz-Wronka Aldona (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Pragmatyka pomiaru efektywności organizacji publicznej na przykładzie sektora ochrony zdrowia
Pragmatics of Effectiveness Measurement of a Public Organization based on the Health Sector
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 51-62, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Ochrona zdrowia, Sektor publiczny, Zarządzanie organizacją publiczną, Pomiar efektywności
Health care protection, Public sector, Management of public organization, Efficiency measurement
Note
summ.
Abstract
Podstawowym celem działania organizacji świadczących usługi zdrowotne jest pomoc w utrzymaniu i poprawa zdrowia jednostki i społeczeństwa jako całości. Wobec istniejących ograniczeń w poziomie finansowania ze środków publicznych organizacji świadczących usługi zdrowotne koniecznością staje się racjonalne wykorzystywanie posiadanych zasobów. Nowoczesne zarządzanie organizacjami działającymi w sektorze ochrony zdrowia oznacza konieczność sprostania mechanizmom rynkowym w dostarczaniu dóbr publicznych. (fragment tekstu)

Having limited resources, managers are forced to rationalize their policy and therefore, to make decisions so that health services, treatment programs or serviced segments of the market are best in terms of optimal use of their resources. The starting point of the discussion presented in this paper is a belief that one of the necessary determinants of public sector transformation is the solution to the practical problem of measuring and evaluating the effectiveness of its organization. While creating the theoretical and measuring tools to measure the effectiveness of public organizations, it is necessary to focus on the elements already used elsewhere, which take into account the specific differences, and even uniqueness of public organizations, i.e. plurality of purposes, the need for extensive reliance on non-financial measures of effectiveness and exposure to strong political influences. Given the specificity of public organizations, it can be said that the measurement of its effectiveness is needed for variety of reasons. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dokumenty prawne:
 2. Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nr projektu N115/030/32/0884. Realizacja 2007-2010, kierownik projektu: Prof. AE dr hab. A. Frączkiewicz-Wronka.
 3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. 1991, Nr 91, poz. 408.
 4. Wydawnictwa zwarte:
 5. Bratnicki M., Kulikowska M., Teoretyczne podstawy zarządzania pomiarem efektywności zorientowanej na uczenie się, w: T. Dudycz (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, SWSzPiZ, Łódź-Wrocław 2006.
 6. Child J., Organization. Contemporary principles and practice, Blackwell Publishing, Oxford 2005.
 7. Dahler-Larsen P., Evaluation and public management, w: E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollit (red.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press 2005.
 8. Gasparski W., Normy etyczne a normy sprawnościowe w zarządzaniu, biznesie i gospodarce, w: W. Kieżun (red.), Krytyczna teoria organizacji. Wybór zagadnień, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.
 9. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2004.
 10. Sachs J., The end of poverty: How we can make it happen in our lifetime, Penguin, London 2005.
 11. Samuelson R A., Nordhaus W. D., Ekonomia, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 12. Talbot C., Performance management, w: E. Ferlie, L. E. Lynn, C. Pollitt (red.), The Oxford handbook of public management, Oxford University Press 2005.
 13. Zaremba W, Ocena efektywności usług publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, w: A. Kożuch, A. Mirończuk (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2005.
 14. Artykuły prasowe i okolicznościowe:
 15. Bratnicki M., Frączkiewicz-Wronka A., Efektywność organizacyjna i zarządzanie publiczne. Wyłaniające się koncepcje, kluczowe wyzwania i kierunki dalszych badań w obszarze pomiaru efektywności, "Organizacja i Kierowanie", 2006, Nr 3.
 16. Davis S., Albright T., An investigation of the effect of balanced scorecard implementation on financial performance, "Management Accounting Research", 2004, 15.
 17. Evans J. R., An exploratory study of performance measurement systems and relationships with performance results, "Journal of Operations Management", 2004, 22.
 18. Ferlie E., Hartley J., Martin S., Changing public service organizations: Current perspectives and future prospects, "British Journal of Management", 2003,14.
 19. Frederico G. E, Cavenaghi V, The Measurement of Organizational Performance with a Focus on Stakeholders: A Performance Prism Approach, POMS 20th Annual Conference Orlando, Florida USA, May 1 to 4, 2009.
 20. Haber S., Reichel A., Identifying performance measures for small ventures - The case of the tourism industry, "Journal of Small Business Management", 2005, 43.
 21. Kożuch В., Istota zarządzania publicznego, "Problemy Zarządzania", 2005, 4.
 22. Naman J. L., Slevin D. P, Entrepreneurship and the concept of fit: A model and its empirical tests, "Strategic Management Journal", 1993, 14.
 23. Neely A., Gregory M., Platts K., Performance measurement system design, "International Journal of Operations Management", 1995, Vol. 14, No. 4.
 24. Normand Ch., Economics, Heath and the Economics of Heath, "British Medical Journal", 1991, Vol. 303.
 25. Quinn R. E., Rohrbaugh J., A Spatial Model of Effectiveness Criteria: Towards a Competing Values Approach to Organizational Analysis, "Management Science", 1983, No. 50(11).
 26. Rojas R. R., A review of models for measuring organizational effectiveness among for-profit and nonprofit organizations, "Nonprofit Management and Leadership", 2000, 11.
 27. www.mz.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu