BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glińska-Neweś Aldona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Prorozwojowe zachowania pracowników polskich przedsiębiorstw : wyniki badań empirycznych
Growth Oriented Behaviour of Employees in Polish Companies : Empirical Research Results
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 71-78, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Pracownicy w przedsiębiorstwie, Zachowania pracownika, Przedsiębiorstwo, Badania naukowe
Employees in enterprise, Employee behaviours, Enterprises, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wstępnych wyników przeprowadzonych badań, a w szczególności średnich ocen natężenia pozytywnych zachowań pracowniczych w badanych przedsiębiorstwach. Próba badawcza wynosiła 97 podmiotów, przy czym nie była to liczba ostateczna, bowiem badania prowadzono nadal. Respondentami byli top-menedżerowie (prezesi, dyrektorzy generalni, etc.). (fragment tekstu)

Employees' behaviour is undoubtedly the most precious resource, naturally when compliant with the development plans of the organisation. Based on the preliminary results of the research project being carried out, the article presents deliberations on the intensity and scale of growth oriented behaviours of employees in Polish companies. The basis for the research is a new concept emerging in management sciences focusing on positive phenomena and organisational relations. The article, in particular, analyses behaviours connected with aspiration to perfection, self-development, creativity, focus on strong points, cohesion and involvement in company problems. The intensity of behaviours reflecting these attitudes is generally not high in the examined companies. It indicates the necessity of consideration of appropriate actions in the prepared referential model of organisation potential management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Breakthrough Ideas for 2004: The HER List, "Harvard Business Review", February 2004.
  2. Cameron K. S., Dutton J. E., Quinn R. E., Foundations of Positive Organizational Scholarship, w: Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 2003.
  3. Dutton J. E., Glynn M. A., Spreitzer G., Positive Organizational Scholarship w: J. Greenhaus, G. Callanan (red.), Encyclopedia of Career Development, CA Sage, Thousand Oaks 2006.
  4. Oyster C., Grupy, Zysk i S-ka, Poznań 2002.
  5. Reymont W, Ziemia obiecana, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1998.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu