BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głodziński Eryk (Politechnika Warszawska)
Title
Wpływ hiperkonkurencji na przedsiębiorstwa stosujące podejście zarządzania przez projekty w warunkach kryzysu gospodarczego
Impact of Hypercompetition on Companies Applying Project Management under the Conditions of Crisis
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 79-87, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kryzys gospodarczy, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Elastyczność organizacji
Economic crisis, Enterprise competitiveness, Organisational flexibility
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest zaprezentowanie przyczyn oraz wymiarów konkurencji rynkowej wśród przedsiębiorstw, które opierają swoją działalność operacyjną na idei zarządzania przez projekty. Aspekty te powinny być analizowane z uwzględnieniem uwarunkowań gospodarczych na rynkach światowych. (fragment tekstu)

The article is to present the causes and size of the corporate market competition among companies basing their operation on the principle of project management. The first part analyses the problems of aspiration to high flexibility, which enables adjustment to the conditions of hypercompetition. Hypercompetition does not occur in the same degree on all markets and in all companies. That is why it is difficult to work out a uniform model of a company policy. It is possible though to determine the hierarchy of adaptation policy. The second part of the article attempts to analyse the development of the idea of project management. It points to the necessity of high specialisation of design teams, their internal integration as well as the liquidation of groups of experts who should be members of design teams. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brillman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Krupski R. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.
  3. Łada M., Kozarkiewicz A., Rachunkowość zarządcza i controlling projektów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.
  4. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa 2009.
  5. Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2008.
  6. Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z., Controlling. Analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
  7. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu