BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bembenek Bogusław (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Moszkowicz Krystyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Klaster jako organizacja ucząca się
Cluster as a Learning Organisation
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 152-162, bibliogr. 29 poz.
Keyword
Klastry, Koncepcja klastrów, Organizacje uczące się
Business cluster, Cluster conception, Learning organisations
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie wybranych atrybutów klastra oraz próba wskazania na proces organizacyjnego uczenia się w tej strukturze. ( fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the concept, attributes of a cluster and its role in the business practice. The authors show that the cluster as a learning organization comes as an effective response to opportunities and threats which result from the turbulent surroundings and enhances corporate competitiveness on the market. The article points to the benefits to be achieved by the entrepreneurs taking part in clusters. It is underlined that the clusters enable effective joining and using material and non-material assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Baran M., Formy wspierania klastrów w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, "Przegląd Organizacji", 2007, Nr 3.
 2. Bendell T., Boulter L., Benchmarking, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 3. Bojar E., Bojar M., Pylak K., Zarządzanie rozwojem klastra na przykładzie "Doliny Ekologicznej Żywności", "Przegląd Organizacji", 2008, Nr 10.
 4. Bojar E., Bojar M., Żminda T., Klastry a bezpośrednie inwestycje zagraniczne, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2007, Nr 10.
 5. Borgosz-Koczwara M., Klastry - współczesna forma kooperacji przedsiębiorstw, w: Partnerstwo przedsiębiorstw jako czynnik ograniczania ryzyka działalności gospodarczej, pod red. H. Brdulak, E. Duliniec, T. Gołębiowskiego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 6. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
 7. Buszko A., Wierzbicka W, Znaczenie i rozwój klastrów w województwie warmińsko- mazurskim, "Organizacja i Kierowanie", 2008, Nr 1.
 8. Chyba Z., Klastry przemysłowe a przedsiębiorstwa spin-off, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2008, Nr 3.
 9. Czerska M., Rutka R., Obszary diagnozowania zdolności przedsiębiorstwa "do uczenia się", w: Przedsiębiorczość, konkurencyjność oraz kondycja małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu integracji z Unią Europejską, pod red. H. Bienioka, Wyd. AE, Katowice 2003.
 10. Drążek Z., Niemczynowicz B., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2003.
 11. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2003.
 12. Gorynia M., Jankowska B., Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008.
 13. Kubik K., Menedżer w przedsiębiorstwie przyszłości, Dom Organizatora, Toruń 2005.
 14. Majecka B., Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
 15. Marshall A., Zasady ekonomiki, Wyd. M. Arcta, Warszawa 1925.
 16. Perechuda K., Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. AE, Wrocław 1998.
 17. Porter M., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 18. Rokita J., Organizacja ucząca się, Wyd. AE, Katowice 2003.
 19. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 20. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 21. Senge P M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 22. Skawińska E., Zalewski R., Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów, PWE, Warszawa 2009.
 23. Sölvell Ö., Lindqvist G., Ketels Ch., Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP Warszawa 2006.
 24. Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 25. Staszewska J., Klaster szansą rozwoju przedsiębiorstw, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2008, Nr 7.
 26. Staszewska J., Rozwój przedsiębiorstw sieciowych w Polsce - perspektywy dla klasteringu, "Przegląd Organizacji", 2007, Nr 11.
 27. Szyszka-Wierzbicka M., Klastry w teorii ekonomii i w praktyce gospodarczej Polski, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej", Seria: Organizacja i Zarządzanie, Nr 49, Poznań 2007.
 28. Wieczorek P, Klastry a pozycja rynkowa przedsiębiorców, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 2008, Nr 12.
 29. Zaliwski A., Korporacyjne bazy wiedzy, PWE, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu