BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Wójcik-Karpacz Anna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Karpacz Jarosław (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Zmiany modelu zatrudnienia w małych i średnich przedsiębiorstwach
Changes in the Model of Employment within Small and Medium Enterprises
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 170-179, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Formy zatrudnienia, Badania naukowe
Small business, Employment forms, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia, w jakim małe i średnie przedsiębiorstwa stosują dozwolone prawem formy świadczenia pracy. Wykorzystane na rzecz jego realizacji wyniki badań empirycznych pozwolą zidentyfikować wybierane przez przedsiębiorców formy zatrudnienia. Dzięki temu będzie możliwe wskazanie różnic i podobieństw, co do wyboru form świadczenia pracy w tym sektorze przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

This article is to answer the question what is the pattern of employment in small and medium sized enterprises registered in the Świętokrzyskie province. It will enable to determine how many entrepreneurs use flexible methods of employment. The analysis of the employment structure in small and medium sized enterprises has shown that there is no universal pattern of employment. Practical patterns of employment in enterprises result from the reduction of labour costs and the need to react to changes on the market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barczak В., Bartusik K., Rozina A., Telepraca a rozwój struktur organizacyjnych, w: A. Stabryła (red.), Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2009.
  2. Bąk-Grabowska D., Zmiany modelu zatrudnienia w przedsiębiorstwach, w: J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  3. Dubisz S. (red.), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  4. Gospodarek T., Modelowanie w naukach o zarządzaniu oparte na metodzie programów badawczych i formalizmie reprezentatywnym, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
  5. Król H. (red.), Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  6. Piórkowska-Wojciechowska K., Elastyczność zasobów ludzkich, w: R. Krupski (red.), Elastyczność organizacji, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  7. Pocztowski A., Funkcja personalna. Diagnozowanie i kierunki zmian, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2007.
  8. Rostkowski T., Elastyczne formy wykorzystania kompetencji, w: M. Juchnowicz (red.), Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy, Difin, Warszawa 2007.
  9. Sudolska A., Zastępowski M., Adaptacja przedsiębiorstw do otoczenia rynkowego, w: R. Krupski, J. Lichtarski (red.), Stan i perspektywy rozwoju teorii i praktyki zarządzania na progu XXI wieku, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  10. Zając Cz., Zasoby ludzkie jako kluczowy czynnik rozwoju przedsiębiorstwa, w: J. Lichtarski (red.), Kierunki i dylematy rozwoju nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu