BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brycz Bogumiła (Politechnika Wrocławska), Dudycz Tadeusz (Politechnika Wrocławska)
Title
Case study jako popularna metoda w naukach o zarządzaniu
Case Study as a Popular Method in the Management Science
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 23-31, tabl., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Studium przypadku, Zarządzanie, Metody badawcze, Badania sondażowe, Metodologia badań
Case study, Management, Research methods, Survey research, Research methodology
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W naukach o zarządzaniu coraz większe znaczenie przypisuje się metodzie case study, jako naukowej metodzie badawczej w tej dyscyplinie nauk ekonomicznych. Pomimo popularności, metoda ta jest również krytykowana. Czy wnioski formułowane na podstawie takiego badania mają walor poznania naukowego? Na to pytanie starają się odpowiedzieć autorzy, zastanawiając się jednocześnie, jak należałoby zorganizować proces badawczy bazujący na metodzie case study, aby tworzona na jego podstawie wiedza mogła mieć charakter wiedzy naukowej. (abstrakt oryginalny)

In the science of management the case study method, as a scientific method of research in the field of economics, get increasing importance. Despite its popularity this method is also criticized. Whether the conclusions drawn from such studies have a value of scientific knowledge? Seeking an answer on this question, at the same time the authors deliberate how to organize the research process based on the case study method, that created on this ground knowledge could attain the scientific capacity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Easterby-Smith M.R., Thorpe R., Jackson P.R., Management Research, SAGE, Los Angeles 2008, s. 97.
 2. 2) Eisenhardt K.M., Building Theories from Case Study Research, "The Academy of Management Review" 1989, vol. 14, no. 4, s. 533-545.
 3. 3) Guba E.G., Lincoln Y.S., Competing Paradigms In Qualitative Research, [w:] Denzin N.K., Lincoln Y.S., Handbook of Qualitative Research, Sage Publications, Thousand Oaks, 1994, s. 105-117.
 4. 4) Jodkowski K., Wspólnoty uczonych, paradygmaty, rewolucje naukowe. Realizm. Racjonalność. Relatywizm, t. 22, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1990, s. 199.
 5. 5) Marciniak Ł.T., Stawanie się nauczycielem akademickim. Analiza symboliczno-interakcjonistyczna, „ Przegląd Socjologii Jakościowej" 2008, Tom IV, Numer 2, s. 17.
 6. 6) Machuca J.A.D., Gonzsalez-Zamora M., Aguilar-Escobar V.G., Service Operations Management research, "Journal of Operations Management", 25 (2007), s. 585-603.
 7. 7) Meredith J., Building operations management theory through case study and field study research, "Journal of Operations Management" 1998, vol. 16, issue 4, s. 442-443.
 8. 8) Perry C., Riege A., Brown L., Realism Rules Ok: Scientific Paradigms In Marketing Research About Networks, [online], [dostęp 16.02.2010]. Dostęp: http://smib.vuw.ac.nz:8081/www/ANZMAC1998/ Cd_rom/Perry73
 9. 9) Poczobut R., Treść umysłowa a zachowania intencjonalne, "Diametros" Internetowe Czasopismo Filozoficzne [online], 2006, nr 7, s. 186-187, [dostęp: 15.02.2009]. Dostępny: http://www.diametros. iphils.uj.edu.pl/pdf/diam7f2poczobut.pdf
 10. 10) Zimniewicz K., Kilka refleksji na temat hipotez w naukach o zarządzaniu, [w:] Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, Sławińska M. (red.), Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 157, [za:] Sudoł S., Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2007, s. 54.
 11. 11) Yin R.K., Case Study Research. Design and Methods, Sage Publications, London 2003, s. 10-11, s. 13-14, s. 161-165.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu