BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winch Sławomir (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Współpraca vs manipulacja - dylemat etyczny czy wybór strategiczny firmy? : wyniki badań
Cooperation versus Mani pulation - Ethical Dilemma or Corporate Strategic Choice? : research results
Source
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2010, z. 98, s. 215-223, tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Finanse przedsiębiorstwa, Współpraca przedsiębiorstw, Manipulacja społeczna, Analiza statystyczna
Enterprise finance, Enterprises cooperation, Social manipulation, Statistical analysis
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest pokazanie siły związku - na poziomie statystycznym - pomiędzy współpracą, manipulacją a sytuacją finansową przedsiębiorstwa. Problem badawczy można sformułować w formie pytania o to co wpływa na wybór współpracy i manipulacji, i jak on oddziałuje na sytuację finansową danej organizacji gospodarczej? Tu przyjęto perspektywę analizy zjawisk z punktu widzenia determinizmu kulturowego przyjmującego założenie, że system norm i wartości jest zmienną niezależną w odniesieniu do procesu zarządzania w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The article puts forward a thesis claiminig that the cooperation between the employees and company management has a positive impact on the financial result of the company. It is especially strong in future oriented enterprises. The aim is to show the strength of the link at the statistical level between cooperation, manipulation and the financial situation of the company. The results of the research show that the time orientation does not play such a big role. An exception of a kind is the present orientation, where the cooperation is less frequent than in the case of past and future orientations. The factor to determine the level of confidence is the company managerial staff. It is important that there is a compliance of standards and values between employees and their superiors. The normative confidence in the company management is a factor to affect the financial situation of the company. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Aczel A., Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 2. Aronson E., Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 3. Hofstede G., Hofstede G. J., Kultury i organizacje, PWE, Warszawa 2007.
 4. Podstawy organizacji i zarządzania, red. M. Romanowska, Difin, Warszawa 2001.
 5. Rozwiązywanie konfliktów, red. M. Deutsch, P Coleman, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 6. Rószkiewicz M., Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 7. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 2001.
 8. Uslaner E., Zaufanie strategiczne i zaufanie normatywne, w: Socjologia codzienności, red. R Sztompka, M. Boguni-Borowska, Znak, Kraków 2008.
 9. Winch A., Winch S., Negocjacje - jednostka, organizacja, kultura, Difin, Warszawa 2005.
 10. Artykuły prasowe:
 11. Barney J., Hansen M., Trustworthiness as a Source of Competitive Advantage, "Strategic Management Journal", 1995, Vol. 15.
 12. Dirks К. Т., Ferrin D. L., Trust in Leadership: Meta-analytic findings and implications for research and practic, "Journal of Applied Psychology", 2002, Vol. 87.
 13. Sankowska A., Diagnoza poziomu zaufania pomiędzy przedsiębiorstwami, "Przegląd Organizacji", 2009, Nr 7-8.
 14. Sułkowski Ł., Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 2008, Nr 6.
 15. Winch S., Zaufanie a sytuacja finansowa firmy w opinii kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Szkoła Główna Handlowa, Zeszyt Naukowy 92, Warszawa 2009.
Cited by
Show
ISSN
1234-8872
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu