BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pakulska Teresa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Szczepaniak-Rochowska Magdalena (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Zakorzenienie BIZ a rozwój przedsiębiorczości
Embeddedness of FDI and Enterpreneurship Development
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 48-53, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Przedsiębiorczość, Korporacje międzynarodowe, Instrumenty wspierające rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy
Direct investments, Foreign investment, Entrepreneurship, International corporation, Instruments supporting regional development, Economic development
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Przedsiębiorstwa międzynarodowe dokonując bezpośrednich inwestycji zagranicznych mają swój udział w rozwoju przedsiębiorczości. Postrzega się ją jako zdolność do generowania procesów rozwojowych, których przejawem jest powstanie nowych przedsiębiorstw, czy tworzenie miejsc pracy. Uzyskanie takich efektów jest wynikiem interakcji zachodzących między podmiotami uczestniczącymi w procesie lokalizacji inwestycji, w tym przedsiębiorstw powstałych w wyniku napływu BIZ i siły uwarunkowań wpływających na względną trwałość inwestycji, tj. stopnia jej zakorzenienia. (abstrakt oryginalny)

Multinational corporations making direct foreign investments have their share in the development of entrepreneurship. It is seen as the ability to generate development processes, what conducts to the emergence of new firms and job creation. Achieving such effects is the result of interactions between the subjects involved in the process of investment location, including those created thanks to the FDI inflow and the strength of labor conditions, what affected the relative stability of investment, it is the degree of embeddedness. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Cygler J., Korporacja przedsiębiorstw w układzie międzynarodowym, [w:] Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, SGH, Warszawa 2008, s. 153.
  2. 2) Domański B., Kapitał zagraniczny w przemyśle Polski. Prawidłowości rozmieszczenia, uwarunkowania i skutki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001, s. 457-462.
  3. 3) Karaszewski W., Kilka uwag na temat znaczenia bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla kraju przyjmującego oraz skali i znaczenia tych inwestycji w Polsce, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Efekty i zagrożenia, J. Mużej, Z. Sadowski, E. Mączyńska (red.), Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, Raport nr 46, Warszawa 2005, s. 89-90.
  4. 4) Klasik A., Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne, [w:] Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskiej, red. A. Klasik, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006, s. 20.
  5. 5) Mudel M., Wynagrodzenia w firmach z kapitałem zagranicznym w 2008 roku, Sedlak & Sedlak, www. wynagrodzenia.pl
  6. 6) Pakulska T., Podatność innowacyjna Polski na napływ zagranicznego kapitału technologicznie intensywnego, „Monografie i Opracowania" nr 536, SGH, Warszawa 2005, s. 181-182.
  7. 7) Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, [w:] Przedsiębiorstwo współczesne, KNoP, SGH, Warszawa 2009, s. 99.
  8. 8) Smętkowski M., Przedsiębiorstwo zagraniczne w otoczeniu lokalnym, „Studia Regionalne i Lokalne", Nr 4(4) 2000, s. 87-88.
  9. 9) Strategie firm polskich wobec ekspansji inwestorów zagranicznych, red. M. Gorynia, PWE, Warszawa 2005, s. 68, 76.
  10. 10) World Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations, New York and Geneva 2001.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu