BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kałowski Adam (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Skuteczność organizacji przedsiębiorstw w Polsce
The Effectiveness of Enterprises Organizations in Poland
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 62-68, rys., tabl., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Organizacja przedsiębiorstwa, Pomiar efektywności, System informacyjny przedsiębiorstwa, Efektywność organizacji, Proces decyzyjny w przedsiębiorstwie
Enterprise organisation, Efficiency measurement, Information system of enterprises, Organisation effectiveness, Decision-making process in the enterprise
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Proces ciągłych zmian w otoczeniu determinuje również zmiany w konfiguracji czynników skutecznie działającej organizacji przedsiębiorstw. Dominujący w teorii organizacji i zarządzania nurt Chandlera, kojarzący sukces organizacji z prawidłowo zbudowaną strukturą, nie może stanowić recepty na skuteczne działanie organizacji w nowych warunkach. Współczesne przedsiębiorstwa powinny budować fundamenty własnych organizacji, na prawidłowym obiegu informacji i jasnym systemie uprawnień decyzyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań autor pokazuje, że w Polsce sukces organizacji wciąż kojarzony jest ze strukturą organizacji oraz – co ocenia pozytywnie − z jasnym systemem decyzyjnym. (abstrakt oryginalny)

The process of constant changes in the environment also determines the changes in the effectively acting business organizations configuration of factors. Dominant in the organization and management theory stream of Chandler, associating organizational success with properly built structure, cannot be a prescription for the organizations effective functioning in the new conditions. Nowadays, companies should build their organizations foundations on the proper circulation of informations and a clear system of decision-making empowerment. Basing on the conducted research the author shows, that in Poland the organization’s success is still associated with its structure, and – what he appreciates positively − with a clear system of decision-making. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Fołtyn H., Klasyczne i nowoczesne struktury organizacji, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2007. s. 17.
  2. 2) Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998, s. 11-24.
  3. 3) Neilson G.L., Martin K.L., Powers E., Jak z powodzeniem wdrożyć strategię, Harvard Business Review, styczeń 2009, s. 47.
  4. 4) Pawlak Z., Smoleń A., Organizacja firmy. Projektowanie, budowa, usprawnienia, Poltext, Warszawa 2008, s. 118.
  5. 5) Peters T.J., Waterman R.H., In search of excellence. Lessons from America's best-run companies, Harper Collins, New York 1992, s. 8-19, s. 39-40, s. 160.
  6. 6) Podgórecki A., Bariery sprawności organizacji, [w:] W. Kieżun (red. nauk.), PWE, Warszawa 1978, s. 47.
  7. 7) Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 1999.
  8. 8) Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, K. Krzakiewicz (red. nauk.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 8, s. 10.
  9. 9) Whittington R., Mayer M., The European corporation. Strategy, structure and social science, Oxford University Press, 2002, s. 10.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu