BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skowronek Iwona (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Title
Budowa wizerunku w marketingu doświadczeń
Building the Image in Marketing Experience
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 69-75, rys., bibliogr. 26 poz.
Keyword
Wizerunek przedsiębiorstwa, Public relations, Marketing przedsiębiorstwa, Satysfakcja klienta, Zarządzanie doświadczeniem klienta
Company image, Public relations, Enterprise marketing, Customer satisfaction, Customer Experience Management (CEM)
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Koncepcja marketingu doświadczeń wciąż ma słabą podbudowę empiryczną. Tymczasem wiedza na temat procesu tworzenia postaw klientów oraz możliwości oddziaływania ich na opinie o przedsiębiorstwie, wydaje się niezbędna z punktu widzenia efektywności działań wizerunkowych. W artykule zostały omówione podstawowe zasady i problemy związane z wykorzystaniem marketingu doświadczeń i strategią budowy emocjonalnej satysfakcji klienta. (abstrakt oryginalny)

The concept of marketing experience still has a weak empirical basis. Meanwhile, the knowledge concerning the creation of customer attitudes and their possible impact on a company’s opinions, seesms to be necessary for the effectiveness of image building. The article discusses the basic principles and problems associated with the use of marketing experience, and a strategy of building the costumer’s emotional satisfaction. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Balmer J.M.T., Gray E.R., Corporate identity and corporate communications: creating a competitive advantage, „Industrial and Commercial Training", Vol. 32, No. 7, 2000, pp. 256-261.
 2. 2) Damasio A., Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002.
 3. 3) Daszkowska M., Usługi. Produkcja, rynek, marketing, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 4. 4) Falkowski A., Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 5. 5) Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 6. 6) Goodman J.A., Strategic Customer Service: Managing the Customer Experience to Increase Positive Word of Mouth, Build Loyalty and Maximize Profits, AM ACOM, New York 2009.
 7. 7) Gotsi M., Wilson A.M., Corporate reputation: seeking a definition, "Corporate Communications: An International Journal", Vol. 6, No. 1,2001, pp. 24-30.
 8. 8) Grönroos Ch., Service Management and Marketing, Third Edition, John Wiley & Sons, Ltd., Chichester 2007.
 9. 9) Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), W poszukiwaniu nowych paradygmatów zarządzania, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 10. 10) Hill N., Alexander J., Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 11. 11) Kennedy S.H., Nurturing corporate image, "European Journal of Marketing", Vol. 11, No. 3, 1977, pp. 120-64.
 12. 12) Lindstrom M., Brand Sense, Free Press, New York 2005.
 13. 13) Maison D., Utajone postawy konsumenckie, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 14. 14) Martineau P., The personality of the retail store, Harvard Business School Press, January/February, 1958, pp. 47-55.
 15. 15) Ohme R.K., Nieuświadomiony afekt, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 16. 16) Shaw C., Revolutionize Your Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2005.
 17. 17) Shaw C., The DNA of Customer Experience, Palgrave Macmillan, New York 2007.
 18. 18) Słysz A., Kaczmarek Ł. (red.), Bliżej umysłu. Preferencje poznawcze, percepcja, myślenie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 19. 19) Smilansky S., Experiential Marketing: A practical guide to interactive brand experiences, Kogan Page, London and Philadelphia 2009.
 20. 10) Smith S., Wheeler J., Managing the Customer Experience: Turning Customers Into Advocates, Financial Times/Prentice Hall, London 2002.
 21. 21) Tontini G., Silveira A., Identification of satisfaction attributes using competitive analysis of the improvement gap, "International Journal of Operations & Production Management", Vol. 27, No. 5, 2007, pp. 482-500.
 22. 12) Zajonc R.B., Uczucia a myślenie: nie trzeba się domyślać, by wiedzieć, co się woli, „Przegląd Psychologiczny" 1/1985, s. 27-72.
 23. 23) Zaltman G., Jak myślę klienci, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008.
 24. 24) Zaltman G., Marketing Metaphoria: What Deep Metaphors Reveal About the Minds of Consumers, Harvard Business School Press, Boston 2008.
 25. 25) http://www.ixma.org/manifesto.htm
 26. 26) http://www.lippincott.com/insights/glossary
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu