BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bartkowiak Marek
Title
Przywództwo w zespole wdrażającym Six Sigma
Leadership in a Team Implementing Six Sigma
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 76-81, rys., tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Style kierowania, Przywództwo, Modele zarządzania zasobami ludzkimi, Wdrożenie systemów, Sześć Sigma
Management styles, Leadership, Human Resource Management models, Implementation of systems, Six Sigma
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
W artykule zostały omówione typy zachowań przywódczych oraz modele ewolucyjne zespołu wdrożeniowego systemu Six Sigma. Autor przedstawił również przykładową strukturę takiej drużyny, wraz z wymaganym zakresem wiedzy oraz zadaniami stawianymi jej członkom. Stworzenie pełnowartościowego zespołu posiadającego odpowiednią wiedzę dotyczącą badanego procesu, jak i samego systemu Six Sigma, jest trudne. Należy zwrócić szczególną uwagę na związki interpersonalne pomiędzy osobami mającymi wdrożyć usprawnienia, oraz na sprawny przepływ informacji pomiędzy uczestnikami zespołu. (abstrakt oryginalny)

In the article there are discussed kinds of leadership behavior and evolutionary models of the Six Sigma implementation team. The author also presented an example of such a team structure, including the required scope of knowledge and tasks posed to its members. The creation of a fully valuable group having adequate knowledge on the analyzed process, and on the Six Sigma system itself, is difficult. Special attention should be paid to the interpersonal relationships among the people who have to implement improvements, and to the efficient flow of information between the team members. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Barney M., McCarty T., Nowa Six Sigma, HELION, Gliwice 2005.
  2. 2) Krames J. A., Jacka Welcha Leksykon przywództwa, Studio EMKA, Warszawa 2003.
  3. 3) McCarty T., Daniels L., Bremer M., Gupta P., The Six Sigma Black Belt Handbook, McGraw-Hill, New York 2005.
  4. 4) Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R.R., Six Sigma sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola, K.E. LIBER S.C., Warszawa 2003.
  5. 5) Sleeper A.D., Design for Six Sigma Statistics, McGraw-Hill, New York 2006.
  6. 6) Tuckman B. W., Developmental Sequence in Small Groups, "Psychological Bulletin", Washington 1965.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu