BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pruchnicka-Grabias Izabela (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wyniki inwestycyjne funduszy hedgingowych : na podstawie zachowania indeksu Credit Suisse/Tremont Fund Index
Investment Performance of Hedge Funds
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 83-89, tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Fundusze hedgingowe, Wartość inwestycji, Fundusze inwestycyjne, Efektywność inwestycji, Wskaźniki efektywności
Financial investment, Hedge fund, Investment value, Investment funds, Efficiency of investment, Effectiveness ratios
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Autorka dokonuje analizy wyników inwestycyjnych funduszy hedgingowych w latach 1994–2009, na podstawie kształtowania się wartości Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index, w oparciu o takie miary jak stopy zwrotu, odchylenie standardowe i wskaźnik Sharpe’a. Na podstawie przeprowadzonych badań dowodzi, że w długiej perspektywie czasowej jedne fundusze hedgingowe pozwalają na generowanie korzystniejszej relacji stóp zwrotu do ryzyka, aniżeli ma to miejsce w przypadku indeksów tradycyjnych, a inne tego nie umożliwiają. Zależy to od stosowanej przez nie strategii. Wynika z tego, iż nie można uznać funduszy hedgingowych za jednorodną grupę podmiotów ani stwierdzić, że pozwalają one na wygenerowanie wyższych stóp zwrotu od inwestycji tradycyjnych przy niższym poziomie ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The author analyzes the investment performance of the hedge funds in the years 1994-2009, according to the value evolution of the Credit Suisse / Tremont Hedge Fund Index, based on such measures as the return rate, standard deviation and Sharpe’s ratio. The survey proves that in the long term, some hedge funds allow to generate a more favorable relation of the return rates to the risk, than in the case of traditional indexes, and others do not allow. It depends on the strategies adopted by them. Thus the hedge funds cannot be considered as a homogeneous group of subjects, nor one could to ascertain, that they permit to generate higher returns than traditional investments with lower risk. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 1) Brown S.J., Goetzmann W.N., Hedge funds with style, Working Paper No. 00-29, Yale International Centre for Finance, 19 February 2001.
  2. 2) Credit Suisse/Tremont Hedge Fund Index Rules, Credit Suisse First Boston, December 1, 2008.
  3. 3) Guizot A., The Hedge Fund Compliance and Risk Management Guide, John Wiley & Sons, Inc., Hobo-ken 2007.
  4. 4) Pruchnicka-Grabias L, Stopy zwrotu oraz zasady konstrukcji indeksów funduszy hedgingowych, [w:] A. Boguś, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2007.
  5. 5) Sharpe W.F., Mutual Fund Performance, Journal of Business, Supplement on Security Prices, January 1966.
  6. 6) Tran V.Q., Evaluating Hedge Fund Performance, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken 2006.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu