BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przychodzeń Wojciech (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Potencjał wzrostu gospodarczego w okresie transformacji
Economic Growth Potential in the Transition
Source
Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2010, nr 3, s. 90-101, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Procesy stochastyczne, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Społeczne koszty transformacji gospodarczej, Wzrost gospodarczy, Przekształcenia systemowe, Ocena procesu transformacji, Szeregi czasowe
Stochastic processes, Political and systemic transformations, Social costs of economic transition, Economic growth, Systemic transformation, Evaluation of the transformation process, Time-series
Note
streszcz., summ., rez.
Abstract
Artykuł zawiera metodologię i obliczenia niezbędne dla wyodrębnienia sezonowych, cyklicznych i trendowych komponentów kwartalnej dynamiki produktu krajowego brutto w Polsce w latach 1989-2009. Połączono tu klasyczne metody analizy ekonomicznych szeregów czasowych z bardziej skomplikowanymi narzędziami, takimi jak analiza harmoniczna i spektralna. Takie ujęcie umożliwiło kompleksową analizę dynamiki PKB w Polsce w okresie transformacji. Z badań wynika, że w roku 2009 można było osiągnąć dochód na poziomie około 231 proc. stanu wyjściowego z 1989 r., natomiast rzeczywisty wskaźnik wyniósł około 177 proc. W okresie 1990-2009 potencjalne średnioroczne tempo wzrostu w Polsce sięgało nieco poniżej 4,4 proc., gdy faktycznie wyniosło około 3,0 proc. (abstrakt oryginalny)

The article describes the methodology and calculations necessary to separate the seasonal, cyclic and trend components of the gross domestic product growth quarterly dynamics between 1989 and 2009. The classic methods of the economic time series analysis were combined here with more complex tools, such as analysis harmonious and spectral one. Such an approach allowed a comprehensive analysis of GDP growth during the transition in Poland. Research shows, that in 2009 was possible to obtain the revenue at around 231 percent compared with base level of 1989, while it was only about 177 percent. In the period 1990-2009 the average annual potential growth rate in Poland ranged slightly below 4.4 percent, but in essence it amounted to about 3.0 percent. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. 1) Bąk M., Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2006.
 2. 2) Box G., Jenkins G., Time Series Analysis: Forecasting and Control, Holden-Day, San Francisco 1970, s. 36-39.
 3. 3) Brockwell P.J., Davis A., Time Series: Theory and Methods, Springer-Verlag, New York 1999, s. 23-24.
 4. 4) Cieślak M. (red.), Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa 2001, s. 62.
 5. 5) Czerwiński Z., Matematyczne modelowanie procesów ekonomicznych, PWN, Warszawa 1982, s. 100.
 6. 6) Dickey D., Fuller W., Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root, "Journal of the American Statistical Association", Vol. 74,1979, s. 427-431.
 7. 7) Esterly W, The Elusive Quest for Growth, MIT Press, Cambridge 2002.
 8. 8) Friedman B., The Moral Consequences of Economic Growth, Vintage Books, New York 2005.
 9. 9) Granger W., Hatanaka M., Spectral Analysis of Economic Time Series, Princeton University Press, Princeton-New Jersey 1964.
 10. 10) Helpman E., The Mystery of Economic Growth, Harvard University Press, Cambridge 2004.
 11. 11) Hodric R., Prescott E., Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 29 (1), 1997, s. 246.
 12. 12) Huebner D., Lubiński M., Małecki W., Matkowski Z., Koniunktura gospodarcza, PWE, Warszawa 1994, s. 9.
 13. 13) Jakubczyc J., Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej, PWN, Warszawa-Wrocław, 1995, s. 96-99.
 14. 14) Kołodko G.W., Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 15. 15) Kowalik T., www.polskatransformacja.pl, Wydawnictwo MUZA, Warszawa 2009.
 16. 16) Lucas R.E., Studies in Business-Cycle Theory, MIT Press, Cambridge 1989.
 17. 17) Musgrave J., Shiskin J., Young A., The X-ll Variant of the Census Method II Seasonal Adjustment, "Technical Paper", Vol. 15, U.S. Department of Commerce, 1967, s. 2-50.
 18. 18) Parzen E., On Consistent Estimates of the Spectral Density of a Stationary Time Series, "The Annals of Mathematical Statistics", Vol. 28, 1957, s. 921-932.
 19. 19) Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986.
 20. 20) Warner R.M., Spectral Analysis of Time-Series Data, The Guilford Press, New York 1998, s. 49-50.
 21. 21) Zieliński Z., Metody analizy dynamiki i rytmiczności zjawisk gospodarczych, PWN, Warszawa 1979, s. 63-68, s. 115-118, s. 124-136.
 22. 22) Żyżyński J., Neoliberalizm jako strukturalna przyczyna kryzysu a poszukiwanie dróg naprawy, „ Ekonomista”, Nr 2, 2009, s. 163-189.
Cited by
Show
ISSN
1896-656X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu