BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozak Marek W. (Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Uniwersytet Warszawski)
Title
Wielkie imprezy sportowe : korzyść czy strata?
Sport Mega-Events : Benefit or Loss?
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 1, s. 48-68, ryc., tab., bibliogr. 46 poz.
Keyword
Impreza sportowa, Sport, Marketing sportowy, Zarządzanie sportem, Wyniki badań, Metropolizacja
Sport events, Sport, Sports marketing, Sport management, Research results, Metropolisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja i metropolizacja rozwoju oznacza rosnącą liczbę organizowanych megawydarzeń. Należą do nich wielkie imprezy sportowe, np. planowane w Polsce i na Ukrainie UEFA 2012. Czy i jaki wpływ może mieć taka impreza na rozwój? Celem artykułu jest przegląd wyników badań kosztów i korzyści podobnych imprez w przeszłości. Uzyskane informacje prowadzą do wniosku, że bilans EURO 2012 -jak w wielu omawianych przykładach - będzie najpewniej ujemny. (abstrakt oryginalny)

Among the features of globalization and metropolization of development, a growing number of mega-events can be observed. Among them are large sport events, as for instance UEFA 2012 in Poland and Ukraine (in preparation). What impact may such an event have on development? The main aim of this article is to present available conclusions of research on the cost-benefit analysis of previous events of a similar type. The data presented lead to a conclusion that - like in many discussed examples - the balance of EURO 2012 will be most likely negative. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aéroports de Montreal, http://www.admt!.com/a_propos/qui_sommes_nous/history.aspx, pobrano 30 lipca 2009 r.
 2. Alejziak W., 2008, "Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym", w: G. Gołembski (red.), Tury styka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań: Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 3. AmesE.,2008,ChinaOlympics:CostVersusReward,http://wvw.nuwiremvestor.mm/blogs/investorcentric/^OOS/Oy/china-olympics-cost-versus-reward.html, pobrano 15 lipca 2009 r.
 4. Bąk Ł., 2008, "Klątwa olimpijska", Wprost z 3 sierpnia 2008.
 5. Bramwell B., 1997, "Strategie planning before and after a mega-event", Tourism Management, t. 18.
 6. CBOS 2007, Sytuacje z życia Polaków w minionym roku, komunikat BS/18/2007.
 7. Crompton J.L., 1995, "Economic impact analysis of sports facilities and events: eleven sources of misapplication", Journal of Sport Management, nr 9/1.
 8. Derek M, Kowalczyk A., Swianiewicz P., 2005, "Wpływ turystyki na sytuację finansową i rozwój miast w Polsce (na przykładzie miast średniej wielkości)", Prace i Studia Geograficzne, t. 35.
 9. ETOA (European Tour Operators Association), 2006, Olympic Report.
 10. Fowler G.A., Meichtry S., 2008, "China counts the cost of hosting the Olympics", The Wall Street Journal on line, http://online.wsj.corn/article/SB121614671139755287.html.
 11. Getz D., 2008, "Event tourism: definition, evolution, and research", Tourism Management, t. 29.
 12. Gorzelak G., 2009, "Fakty i mity rozwoju regionalnego", Studia Regionalne i Lokalne, nr 2.
 13. Grochowski M. (współpraca: Fuhrmann M., Zegar T.), 2008, Metropolitalny wymiar funkcjonowania miasta a społeczna strategia Warszawy, ekspertyza.
 14. Horne J., Manzenreiter W., 2006, An introduction to the sociology of sports, http://ken-kyuu.jpn.univie.ac.at/fileadmin/STAFF_DIRECTORY/Manzenreiter/SME_Horne_Manzenreiter.pdf, pobrano czerwiec 2009 r.
 15. ICCA, 2009, Raport Statystyczny 2008, za: Aktualności Turystyczne, 15 lipca 2009 r.
 16. Jałowiecki B., 2007, Globalny świat metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 17. Kaisheng Zeng, Xiaohui Lu, 2008, "China's inbound tourist revenue and Beijing Olympic Games 2008", China & World Economy 110-126, t. 16, nr 4.
 18. Kim N.-S., Chalip L., 2004, "Why travel to the FIFA World Cup? Effects of motives, background, interest, and constraints", Tourism Management, nr 25.
 19. Kowalczyk A., 2008, Krajobraz kulturowy jako przedmiot badań geografii turyzmu, mps pow.
 20. Kozak M.W., 2007, "Rola funduszy strukturalnych w rozwoju regionalnym", w: G. Gorzelak (red.), Polska regionalna i lokalna w świetle badań EUROREG-u, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 21. Kozak M. W., 2009, Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 22. Lee Ch.-Ki, Taylor T., 2005, "Critical reflections on the economic impact assessment of a mega-event: the case of 2002 FIFA World Cup", Tourism Management, nr 26.
 23. Matheson V.A., 2006, Mega-events: the effects of the world biggest sporting events on local, regional and national economies, Working Paper 06-22, College of the Holy Cross.
 24. Matheson V.A., Baade R., 2003, Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity?, http://www.williams.edu/Economics/wp/mathesonprosperity.pdf, pobrano 15.09.2008.
 25. Matheson V.A., Baade R., 2004, Mega-Sporting Events in Developing Nations: Playing the Way to Prosperity?, Working Paper 04-04, College of the Holy Cross.
 26. McCloy C., Hosting International Sport Events in Canada: Planning for Facility Legacies, w: Sixth International Symposium for Olympic Research, http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/ISOR/ISOR2002q.pdf, pobrano w sierpniu 2009 r.
 27. Meyer-Künzel M., 2007, "Urban development with Olympic Games and world expositions - is it possible to plan usage", w: S. Lenz (red.), German Annual of Spatial Research and Policy. Restructuring Eastern Germany, Berlin-Heidelberg-New York: Springer.
 28. Michalak M., 2007, Rola klubu piłkarskiego w tworzeniu funkcji metropolitarnych miasta - na przykładzie Miasta stołecznego Warszawa i KP Legia Warszawa S.S.A., praca magisterska, EUROREG, Uniwersytet Warszawski.
 29. Montréal-Pierre Elliott Trudeau International Airport, http://www.airport-technology.com/projects/montreal/, pobrano 30 lipca 2009 r.
 30. Noll R.G., Zimbalist A. (red.), 1997, Sports, Jobs, and Taxes: The Economic Impact of Sports Teams and Stadiums, Washington, DC: Brookings.
 31. Olympic Games Museum, All published Olympic Games Official Reports, http://olympic-museum.de/quickview/all_oreports.htm, pobrano 30 lipca 2009 r.
 32. Owen G.J., 2005, "Estimating the cost and benefit of hosting Olympic Games: What can Beijing expect from its 2008 games?", The Industrial Geographer, t. 3, wyd. 1 (jesień).
 33. Pike A., Rodriguez-Pose A., Tomaney J., 2006, Local and Regional Development, London- New York: Routledge.
 34. PI 2012, 2007, Co dało sukces Portugalii?, http://www.euro2012-pl.org/art/euro-2004-sukces-portugalii, pobrano czerwiec 2009 r.
 35. Porter Ph. K., 1999, "Mega-sports events as municipal investments: A critique of impactanalysis", w: J.L. Fizel, E. Gustafson, L. Hadley (red.), Sports Economics: Current Research, New York: Praeger Press.
 36. Preuss H., 2004, Aspects of Olympic Games Tourism, http://www.sete.gr/files/Ekdiloseis/041012_HolgerPreuss.pdf, pobrano sierpień 2009 r.
 37. Preuss H., 2007, "FIFA World Cup 2006 and its legacy on tourism", w: R. Conrady, M. Buck (red.), Trends and Issues in Global Tourism 2007, Berlin-Heidelberg: Springer.
 38. Qinglian H., 2007, "Chinese government's giant lie: 'Beijing Olympics will not cost the government a penny'", The Epoch Times, http://en.epochtimes.com/news/7-10-31/613 76.html, pobrano 15 lipca 2009 r.
 39. Rivenburgh N., 2004, The Olympic Games, media and the challenges of global image making: university lecture on the Olympics [on line article], Barcelona: Centre d'Estu-dios Olimpics (UAB). International Chair in Olympism (IOC-UAB), http^/Olympic-studies. uab.es/lectures/web/pdf/rivenburgh.pdf, pobrano czerwiec 2009 r.
 40. Short J.R., Breitbach C., Buckman S., Essex J., 2000, "From World Cities to Gateway Cities: Extending the Boundaries of Globalization Theory", w: City 4; za: G. J. Owen, "Estimating the cost and benefit of hosting Olympic Games: What can Beijing expect from its 2008 games?", The Industrial Geographer, t. 3, wyd. 1 (jesień).
 41. Suchorzewski W., 2008, "Wizja struktury transportu oraz rozwoju sieci transportowych do roku 2033", w: K. Saganowski, M. Zagrzejewska-Fiedorowicz, P. Żuber (red.), Ekspertyzy do koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2008-2033, t. II, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 42. UNWTO, 2006, Tourism Market Trends, 2006 Edition, Annex, http://www.world-tou-rism.org/facts/eng/pdf/indicators/ITA_europe.pdf, pobrano 31 lipca 2009 r.
 43. Upegui O.R., 2008, The Total Cost of Beijing 's Summer Olympic Games, http://epiac 1216. wordpress.com/2008/08/03/the-total-cost-of-the-beijings-summer-olympic-games/, pobrano 15 lipca 2009 r.
 44. Weng Shiyou, 2008, Taking Stock of Beijing Olympic Finances, w: The Economic Observer on line, http://www.eeo.com.cn/ens/finance investment/2008/08/08/109913. html, pobrano 30 lipca 2009 r.
 45. Whiston D., Olympic Hosting in Canada. Promotional Ambitons, Political Challenges, http://www.sirc.ca/newsletters/april08/feat4.cfm, pobrano 10.09.2008.
 46. Zhang L., Zhao S.X., 2009, "City branding and the Olympic effect: A case study of Beijing", article in press, Cities, t. 26.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu