BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żuk Piotr (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Modernizacja imitacyjna w warunkach społeczeństwa półperyferyjnego - refleksje socjologiczne o przemianach systemowych w Polsce
Imitation Modernisation in a Semi-peripheral Society - Sociological Reflections on System Transformation in Poland
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 91-100, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Kraje rozwijające się, Integracja gospodarcza
Systemic transformations in the economy, Developing countries, Economic integration
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono przyczyny postrzegania Polski jako peryferii europejskiego centrum, mimo członkostwa w Unii Europejskiej. Opisano jakie role odgrywają państwa półperyferyjne dla światowej gospodarki: dostarczają taniej siły roboczej, są atrakcyjnym rynkiem zbytu dla produktów wytworzonych w państwach rdzenia systemu światowego, jak również mogą być miejscem do przemieszczania pewnych typów produkcji.

The article takes up the issue of changes in the system of Polish society. The author's thesis is that despite formal membership in the European Union, Poland is still somewhat marginalised in the world system. This applies to both the socio-political sphere and the realm of culture. Symptoms of Poland's marginalisation include not only its backward economy and civic life, but also its cultural conservatism, weak civic sphere, and the low level of social capital among its citizens. One antidote to its problems would seem to be a fuller integration with Europe, not only on a formal level, but also in terms of cultural values and models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Beck U., Grande E., Europa kosmopolityczna. Społeczeństwo i polityka w drugiej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2009.
 2. Habermas J., Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy, IFiS PAN, Warszawa 1993.
 3. Kowalik T., Oligarchiczny kapitalizm drogą do oligarchicznej demokracji [w:] Demokracja spektaklu? red. P. Żuk, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2004.
 4. Siemek M.J., Oświecenie - polskie lekcje nieodrobione [w:] Dogmatyzm, rozum, emancypacja. Tradycje Oświecenia we współczesnym społeczeństwie polskim, red. P. Żuk, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2005.
 5. Siemek M.J, Wolność, rozum, intersubiektywność, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002.
 6. Silver B.J., Globalny proletariat. Ruchy pracownicze i globalizacja po 1870 r., Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2009.
 7. Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 8. Wallerstein l,, Analiza systemów-światów. Wprowadzenie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2007.
 9. Wódz J., Europa republikańska - wyzwanie dla Polski? [w:] Europa w działaniu, red. P. Żuk, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
 10. Ziółkowski M., O różnorodności teraźniejszości. Pomiędzy tradycją, spuścizną socjalizmu, nowoczesnością i ponowoczesnością, "Kultura i Społeczeństwo" 1998, nr 2.
 11. Żuk P., Polska na skrzyżowaniu dróg. Między europejskim Oświeceniem a amerykańskimi peryferiami [w:] Europa w działaniu, red. P, Żuk Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu