BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nuti D. Mario (Sapienza University of Rome, Italy)
Title
The Former Soviet Union after Disintegration and Transition
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 149-178, bibliogr. 48 poz.
Keyword
Partnerstwo Wschodnie, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Przemiany polityczne, Rozpad ZSRR
Eastern Partnership (EaP), Systemic transformation, Political changes, Dissolution of the USSR
Note
streszcz.
Abstract
Od czasu śmierci J. Stalina w 1953 r. sowiecki system gospodarczy, który powstał w latach 1928-1932, poddawany był wielokrotnie reformom w kierunku wzrostu wolnej przedsiębiorczości, wykorzystania sygnałów rynkowych czy zachęt materialnych. Reformy te nie powiodły się z powodu permanentnej powszechnej nadwyżki popytu, odizolowania gospodarki od bodźców i szans stwarzanych przez handel międzynarodowy i niechęci przywództwa sowieckiego do przyzwolenia na dzierżawę ziemi i własność prywatną, a także na nowe prywatne przedsiębiorstwa. Pod koniec 1991 r. Związek Radziecki uległ dezintegracji, a system gospodarczy upadł. Każda z 15 byłych republik radzieckich wybrała własną drogę, z niezależnym rządem, własną walutą, szeregiem własnych środków transformacji systemowej. Artykuł ukazuje zróżnicowany stopień postępu przemian postsocjalistycznych, jaki miał miejsce w tym czasie w różnych krajach i sektorach. We wszystkich gospodarkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłego Związku Radzieckiego przemianom tym towarzyszyła głęboka i długotrwała recesja, której rozmiar, formy i przyczyny (zwłaszcza zaburzenia handlu, próżnia systemowa czy błędy w polityce) są omawiane w tym artykule. Niedługo po ogólnej poprawie sytuacji kraje te ucierpiały w dużo większym stopniu niż przeciętnie wskutek globalnego kryzysu lat 2008-2009, przede wszystkim z uwagi na załamanie handlu globalnego, ograniczenia kredytów oraz skutki uboczne związane także z niektórymi celami i drogami przemian. W artykule ukazany został również wpływ przemian na służbę zdrowia, ubóstwo i dystrybucję dochodu, a także postawione zostało pytanie, czy przemiany powinny być już uznane za zakończone. (skrócony abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Amalrik A., Will the Soviet Union Survive Until 1984? Harper & Row, New York 1960.
 2. Alam A., Murthi M., Yemtsov R., Murrugarra E., Dudwick N., Hamilton E., Tiongson E., Growth, Poverty and Inequality - Eastern Europe and the ESU, World Bank, Washington 2005.
 3. Aslund A., The Myth of Output Collapse after Communism, Carnegie Endowment, Working Papers no 18, Washington D.C. 2001.
 4. Berglof E., EBRD Transition Report. A Presentation, London 2008.
 5. Berglof E., EBRD Transition Report 2009: Transition in Crisis?, Conference presentation, 2 November 2009.
 6. Berglof E., Zettelmeyer J., European Transition at Twenty: Assessing Progress in Countries and Sectors, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 7. Blanchard O. J., The Economics of Post-Communist Transition, Clarendon Press, Oxford 1997.
 8. Brainerd E., The Demographic Transformation of Post-Socialist Countries: Causes, Consequences and Questions, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 9. Carrere d'Encausse H., L'Empire eclate, Flammarion, Paris 1978.
 10. Cornia G. A., Transition, Structural Divergence, and Performance: EE-FSU over 2000- 2007, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 11. EBRD, Yearly Transition Reports 1994-2009, London.
 12. Ferdinand P., Sunset, Sunrise: China and Russia Construct a New Relationship, "International Affairs" 2007, no 83 (5).
 13. Ghosh A. R. et al., Coping with the Crisis: Policy Options for Emerging Market Countries, IMF Staff Position Note, SPN/09/08,23 April 2009.
 14. Giannetti M., Nuti D. M., The European Social Model and Its Dilution as a Result of EU Enlargement, TIGER Working Paper no 105, Warsaw 2006.
 15. Hanson P., The Russian Economic Puzzle: Going Forwards, Backwards or Sideways?, "International Affairs" 2007, no 83 (5).
 16. Hanson P., The Turn to Statism in Russian Economic Policy, "International Spectator" 2006, no 41 (1), March.
 17. Havrylyshyn O., Is the Transition Over? Possible Definitions and Some Measurements, HBN, 15th Dubrovnik Conference, June 2009.
 18. Keren M., Ofer G., Are Transition Economies Normal Developing Countries? The Burden of the Socialist Past [in:] S. Estrin, G. Kolodko, M. Uvalic (eds), Transition and Beyond, Palgrave Macmillan, London 2007.
 19. Kolodko G. W., From Shock to Therapy. The Political Economy of Postsocialist Transformation, Oxford University Press, Oxford-New York 2000.
 20. Kolodko G. W., Nuti D. M., The Polish Alternative - Old Myths, Hard Facts and New Strategies in the Successful Polish Economic Transformation, UNU/WIDER Research for Action series no 33, Helsinki, May 1997.
 21. Kornai J., The Economics of Shortage, vol. 1-2, Amsterdam, North Holland 1980.
 22. Kornai J., The Great Transformation of Central Eastern Europe - Success and Disappointment, Presidential Address, IEA, Marrakesh 2005.
 23. Laqueur W., The Dream That Failed: Reflections on the Soviet Union, Oxford University Press 1996.
 24. Lavigne M., The Economics of Transition: From Socialist Economy to Market Economy, Macmillan, London 1999.
 25. Levin B., One Who Got It Right, "The National Interest" 1993, Spring.
 26. Milanovic B., Reform and Inequality during the Transition: An Analysis Using Panel Household Survey Data, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 27. Mundell R. A., The Great Contractions in Transition Economies [in:] M. I. Blejer, M. Skreb (eds), Macroeconomic Stabilisation in Transition Economies, Cambridge University Press, 1997.
 28. Nuti D. M., Hidden and Repressed Inflation in Soviet-type Economies: Definitions, Measurements and Stabilisation, "Contributions to Political Economy" 1986, vol. 5.
 29. Nuti D. M., The Impact of the Global Crisis on Transition Economies, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 30. Nuti D. M., Managing Transition Economies [in:] S. White, J. Batt, P. Lewis (eds), Developments in Central and East European Politics, no 4, Palgrave-Duke University Press, 2007.
 31. Nuti D. M., Perestroika: Transition from Central Planning to Market Socialism, "Economic Policy" 1988, no 7, October.
 32. Ofer G., Abram Bergson: The Life of a Comparativist, "Comparative Economic Studies" 2005, no 47 (2), June.
 33. Ofer G., Twenty Years Later: The Socialist Heritage Is Still Kicking - The Case of Russia, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 34. Popov V., The Long Road to Normalcy: Where Russia Now Stands, Conference Paper, UNU-WIDER, Helsinki, 18-19 September 2009.
 35. Rosefelde S., Russia: An Abnormal Country, "The European Journal of Comparative Economics" 2005, no 2 (1).
 36. Rutland P., Sovietology: Notes for a Post-mortem, "The National Interest", Spring 1993.
 37. Shleifer A., A Normal Country: Russia after Communism, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 2005.
 38. Shleifer A., Treisman D., A Normal Country, "Foreign Affairs" 2004, no 83, March/April.
 39. Svejnar J., Strategies for Growth: Central and Eastern Europe, Conference Paper, University of Michigan 2006.
 40. Todd E., La chute finale: Essai sur la décomposition de la sphère soviétique, Robert Laffont, Paris 1976.
 41. UNICEF, TransMONEE database, updated 2009, Florence 2006.
 42. UNICEF, Innocenti Social Monitor 2009, Florence 2009.
 43. Uvalic M., Investment and Property Rights - The Long Transition to a Market Economy, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 44. World Bank, From Disintegration to Reintegration, Washington D.C. 2005.
 45. World Bank, From Plan to Market, Washington D.C. 1996.
 46. World Bank, Making Transition Work for Everyone: Poverty and Inequality in Europe and Central Asia, Washington D.C. 2000.
 47. World Bank, Transition: The First Ten Years, Analysis and Lessons for Eastern Europe and the Former Soviet Union, Washington D.C. 2002.
 48. Xu C., The Institutional Foundations of China's Reforms and Development, Conference Paper, Helsinki, 18-19 September 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu