BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Żebrowski Andrzej (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Title
Bezpieczeństwo Polski w okresie transformacji ustrojowej : wybrane aspekty
Poland's Safety during the Period of System Transformation : Selected Aspects
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 221-234, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Bezpieczeństwo narodowe, Służby specjalne, Służba cywilna
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, National security, Secret service, Civil service
Note
summ.
Abstract
W artykule zostały poruszone problemy dotyczące sił zbrojnych, cywilnych i wojskowych służb specjalnych, czyli tych elementów składowych systemu bezpieczeństwa państwa, które decydują m.in. o możliwościach państwa w procesie realizacji jego funkcji wewnętrznych i zewnętrznych. Inny niezmiernie ważny aspekt, to ochrona tajemnicy państwowej i służbowej, która w czasie prowadzenia zintensyfikowanej walki informacyjnej nabiera istotnego znaczenia we współczesnym świecie.

The erosion of the dual-superpower division of the world fundamentally changed the safety of practically every country on Earth. In the aftermath of the Warsaw Pact and disintegration of the USSR, the nations of Eastern and Central Europe were forced to seek a new formula for ensuring their safety. Initiating its transformation in 1990, Poland indicated that in its military sphere it would look to the collective safety offered by the North-Atlantic Alliance. However, the variety of approaches taken by different governments to reforming Poland's defense system has led to its emasculation, which has reduced the country's level of safety. A failure to think through its decision to reduce its weapons arsenal, reform the military's special services, and reveal state secrets have all been the consequence of policies that have not always been in agreement with the national interest. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bereś W., Brunetko K., Gliniarz Z "Tygodnika" Krzysztof Kozłowski, Piła 1991.
 2. Biuletyn Informacyjny Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, nr 1/159, Warszawa 1994.
 3. Gołębiewski J., Bezpieczeństwo narodowe RP, "Towarzystwo Wiedzy Obronnej" 1999, nr 1.
 4. Kubiak K., Jednobiegunowe ryzyko, "Raport" 2003, nr 7.
 5. Kunicka-Michalska B., Przestępstwa przeciwko ochronie informacji i wymiarowi sprawiedliwości, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 6. Libera B., Podstawy wiedzy o służbach specjalnych [w:] Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym, red. J. Barcz, B. Libera, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 7. Nożko K., Sztuka tworzenia przewagi w systemie obronnym RP, Bellona, Warszawa 1994.
 8. Polityka Bezpieczeństwa i Strategia Obronna Rzeczypospolitej Polskiej, KOK, Warszawa 1992.
 9. Ryszkowski M., O tajemnicach bez tajemnic, "Przegląd Wojsk Lądowych" 1994, nr 5.
 10. Stefanowicz J., Bezpieczeństwo współczesnych państw, Pax, Warszawa 1984.
 11. Ustawa z 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, Dz.U. nr 40 z 1982 r., poz. 271 z późn. zm.
 12. Ustawa z 30 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa, Dz.U. nr 30 z 1990 r., poz. 180 z późn. zm.
 13. Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 4 z 1992 r., poz. 16 z późn. zm.
 14. Ustawa z 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz zakresie działania ministrów, Dz.U. nr 106 z 1996 r., poz. 492 z późn. zm.
 15. Ustawa z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U. nr 11 z 1999 r., poz. 95 z późn. zm.
 16. Ustawa z 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. nr 74 z 2002 r., poz. 676 z późn. zm.
 17. Ustawa z 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych, Dz.U. nr 139 z 2003 r., poz. 1326.
 18. Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. nr 104 z 2006 r., poz. 708.
 19. Ustawa z 9 czerwca 2006 r. o Służbie Wywiadu Wojskowego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Dz.U. nr 104 z 2006 r., poz. 709.
 20. Ustawa z 14 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Dz.U. nr 7 z 2007 r., poz. 49.
 21. Warszewski R., Aspekty wewnętrzne przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, "Myśl Wojskowa" 1999, nr 2.
 22. Żebrowski A., Ewolucja Polskich Służb Specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989-2003), Abrys, wKraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu