BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gendźwiłł Adam (Uniwersytet Warszawski)
Title
Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki
Non-Partisan Mayors and Their Impact on Local Politics
Source
Studia Regionalne i Lokalne, 2010, nr 2, s. 99-120, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Polityka, Urzędnik państwowy, Władza, Administracja lokalna, Badania naukowe
Politics, Public officials, Power, Local administration, Scientific research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł opisuje fenomen bezpartyjności władz lokalnych dużych miast w Polsce, jest sprawozdaniem z badań empirycznych przeprowadzonych we Wrocławiu, w Gdyni i Katowicach. Opisano w nim typowe uzasadnienia bezpartyjności, zidentyfikowano różnice między radnymi partyjnymi a bezpartyjnymi w badanych miastach oraz scharakteryzowano organizacje quasi-partyjne stanowiące polityczne zaplecze bezpartyjnych prezydentów. Badania pokazały, że charakterystyczna dla tych organizacji jest kategoria lokalnych działaczy koncentrujących swoją działalność na szczeblu lokalnym, a także że bezpartyjność może być w polityce lokalnej drogą do instytucjonalizacji szczególnego sposobu rozumienia i uprawiania polityki. Artykuł dowodzi, że problem partyjności i bezpartyjności w polityce lokalnej powinien być rozpatrywany jako część szerszego zagadnienia przenikania się sfer polityki i administracji na poziomie lokalnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to describe the phenomenon of non-partisanship of local governments in large Polish cities. It is a report from a research conducted in Wrocław, Gdynia and Katowice. The article contains a description of typical justifications of non-partisanship, an identification of differences between partisan and non-partisan city councilors and a description of quasi-partisan organizations functioning as political support for non-partisan mayors. The results of the research confirm the existence of a specific category of local activists consistently rejecting party politics and very often having no political ambitions concerning higher levels of government; this category is typical for quasi-partisan organizations. The research demonstrates that non-partisanship can be a means of institutionalization of a particular manner of understanding and making politics. One of the final conclusions is that the problems of partisanship and non-partisanship at the local level are derivatives of a vague relationship between public administration and politics at the local level. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Clark T.N., Hoffmann-Martinot V., 1998, The New Political Culture, Boulder: Westview Press.
 2. Copus C., 2006, Leading the Localities: Executive Mayors in English Local Governance, Manchester: Manchester University Press.
 3. Copus C., Clark A., Bottom K., 2008, "Multi-party politics in England: small parties, independents and political associations in English local politics", w: M. Reiser, E. Holtmann (red.), Farewell to the Party Model? Independent Local Lists in East and West European Countries, Wiesbaden: VS Verlag fur Sozialwissenschaften, s. 253-276.
 4. Crotty W. (red.), 1986, Political Parties in Local Areas, Knoxville: University of Tennessee Press.
 5. Dalton R.J., Wattenberg M.P. (red.), 2002, Parties without Partisans. Political Change in AdvancedIndustrial Democracies, Oxford: Oxford University Press.
 6. Gendźwiłł A., 2008, "Dlaczego sukces? Analiza wyników wyborów prezydentów największych polskich miast", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 13-47.
 7. Geser H., 1999, "The local party as an object of interdisciplinary comparative study: some steps toward theoretical integration", w: M. Saiz, H. Geser (red.), Local Parties in Political and Organizational Perspective, Boulder: Westview Press, s. 3-43.
 8. Grabowska M., Szawiel T., 2000, Korzenie demokracji. Partie polityczne w środowisku lokalnym, Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN.
 9. Grabowska M., Szawiel T., 2003, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Gunther R., Montero J.R., Linz J.J. (red.), 2002, Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press.
 11. Herbut R., 2002, Teoria i praktyka funkcjonowania partii politycznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 12. Kostka W., 2008, Instytucjonalizacja partii politycznych w społecznościach miejskich, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 13. Kurczewski J., 2004, "Udział organizacji pozarządowych we władzy samorządowej", w: P. Gliński, B. Lewenstein, A. Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie, Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 14. Linek L., 2004, Dimensions of antypartyism in the Czech population, http://www.cwm.cas.cz/upl/nase_spolecnost/l 00015se_linek_antipartyEN.pdf.
 15. Mordwiłko J., 2000, "Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000", w: F. Rymarz (red.), 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczpospolitej Polskiej (1990-2000), Warszawa: Państwowa Komisja Wyborcza, s. 153-158.
 16. Poguntke T., Scarrow S., 1996, "The politics of anti-party sentiment", European Journal ofPolitical Research, t. 29, nr 3, s. 257-62.
 17. Rutkowski P, 2008, "Klientelizm w perspektywie wyborów samorządowych - studium miasta średniej wielkości. Hipoteza klientelistyczna jako próba wyjaśnienia "fenomenu reelekcji"", w: J. Raciborski (red.), Studia nad wyborami. Polska 2005-2006, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", s. 48-69.
 18. Schmitter P.C., 2001, "Parties are not what they once were", w: L. Diamond, R. Gunther (red.), Political Parties and Democracy, Baltimore-London: Johns Hopkins University Press.
 19. Skórzyński J., 1995, Ugoda i rewolucja. Władza i opozycja 1985-1989, Warszawa: Presspublica.
 20. Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje. Liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 21. Swianiewicz P., Mielczarek A., 2005, "Parties and political culture in Central and Eastern European local governments", w: G. Soós, V. Zentai (red.), Faces of Local Democracy. Comparative Papers from Central and Eastern Europe, Budapest: Open Society Institute, s. 13-77.
 22. Śmigielska J., 2004, Teatr władzy lokalnej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, s. 11-20.
 23. Torcal M., Gunther R., Montero J.R., 2002, "Anti-party sentiments in Southern Europe", w: R. Gunther, J.R. Montero, J. J. Linz (red.), Political Parties: Old Concepts and New Challenges, Oxford: Oxford University Press, s. 257-290.
Cited by
Show
ISSN
1509-4995
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu