BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ptak Arkadiusz (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Title
Territorial Self-Government during Poland's Transformation - the Significance, Evolution and Conclusions de Lege Ferenda
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 311-321, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Przekształcenia systemowe w gospodarce, Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Samorząd terytorialny
Systemic transformations in the economy, Systemic transformation, Local government
Note
streszcz.
Abstract
Elementem transformacji systemowej w Polsce była restytucja samorządu gminnego. W kolejnych latach budowy i kształtowania się nowego systemu politycznego instytucja samorządu terytorialnego odegrała istotną rolę. Stworzony w 1990 r. model władzy lokalnej, z uwagi na liczne uwarunkowania, podlegał ewolucji. Niestety, część przeprowadzanych zmian miała charakter recentralistyczny, niekorzystnie wpływający na decentralizację władzy w Polsce. Samorząd został także włączony w skomplikowany i trudny proces akcesji Polski do Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Antoszewski A., Władza i samorząd a zagadnienia kompetencji rad narodowych, "Państwo i Prawo" 1983, no 4.
 2. Council of Ministers' position of 6 January 1998 on the draft proposal submitted by the Members of Parliament for self-governmental districts, "Druk", no 25.
 3. Dawidowicz W., Jeszcze jedna reforma rad narodowych czy przywrócenie samorządu terytorialnego?, "Państwo i Prawo" 1982, no 3-4.
 4. Fundusze Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy, J. Babiak (ed.), Studio Emka, Warszawa 2006.
 5. Kowalewski A. T., Trudne początki samorządu terytorialnego, "Samorząd Terytorialny" 1991, no 1-2.
 6. Kulesza M., Druga rocznica wyborów komunalnych - 27 maj 1990 r., "Samorząd Terytorialny" 1992, no 5.
 7. Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 8. Local State Administration Act of 20 March 1950, published in Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No 14, pos. 130, with subsequent amendments.
 9. Łojko E., Samorządność lokalna. Mit czy szansa, "Samorząd Terytorialny" 1991, no 11-12.
 10. Mordwiłko J. (ed.), Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990-2000 [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990-2000), F. Rymarz (ed.), Warszawa 2000.
 11. National Councils System and Territorial Self-Government Act of 20 July 1983, published in Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No 41, pos. 185, with later changes.
 12. Rakowski M. F., Dzienniki polityczne 1984-1986, Iskry, Warszawa 2005.
 13. Regulski J., Dekada wolnego samorządu 1989-99. Okrągły Stół (luty-kwiecień 1989), "Wspólnota" 1999, no 28.
 14. Regulski J., Reforma samorządowa. Materiały źródłowe 1980-1990, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2000.
 15. Regulski J., Samorząd terytorialny: skąd i dokąd?, "Samorząd Terytorialny" 1991, no 1-2.
 16. Renting Lodgings and Housing Allowances Act of 2 July 1994, published in Dziennik Ustaw (Journal of Laws) No. 120 with subsequent amendments.
 17. Sobczak J., Ponadgminne podziały terytorialne - ciągłość czy zmiana [in:] Samorząd ponadgminny w Polsce. Tradycja, odrodzenie, doświadczenia, B. Nawrót, J. Pokładecki (eds), Poznań 2004.
 18. Wysocka E., Raport w sprawie aktualnego stanu terytorialnych podziałów specjalnych i kierunków ich ujednolicenia, "Samorząd Terytorialny" 1996, no 4.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu