BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ruczkowski Piotr (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Zagadnienie bezpośredniego stosowania Konstytucji RP przez organy administracji publicznej i jej miejsce w systemie źródeł prawa
Direct Application of Poland's Constitution by Public Administration Authorities and Its Place in the Legal System
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 335-349, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Konstytucja RP, Źródła prawa, Administracja publiczna, Organy administracji
RP Constitution, Sources of law, Public administration, Administrative bodies
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące systemu źródeł prawa w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Opisano rolę jaką w tym systemie odgrywa ustawa zasadnicza oraz omówiono źródła prawa w ramach I filaru UE. Na koniec szczegółowo przedstawiono bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez organy administracji publicznej.

The Constitution sits atop the legal hierarchy and is one of the sources of universally binding law. At least two aspects must be taken into consideration when discussing its direct application. First, it is considered the sole basis for making decisions in legal proceedings, i.e. the proceedings that in principle result in the issuing of an administrative decision. Second, the Constitution may be applied apart from such proceedings. The possibility of applying the Constitution as the sole basis for a decision is challenged by doctrine on the grounds that applicable legal provisions suitable for the direct application do not exist. Proponents of this thesis are in favour of applying the Constitution along with statutes as the basis for passing down decisions (co-application of the Constitution). It seems, however, that such ordinary provisions may be indicated; for example, Article 34, which refers to the basic principles of acquiring Polish citizenship. Apart from the jurisdiction proceedings, the direct application of the Constitution depends on how concrete its provisions are. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alt M., Szpunar M., Prawo europejskie, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 2. Barcik J., Bentkowska A., Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 3. Barcz J., Prawo Unii Europejskiej [w:] J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska, K. Michałowska-Gory woda, Integracja europejska, Wolters Kluwer, Warszawa 2007.
 4. Biernat S., Źródła prawa Unii Europejskiej [w:] Prawo Unii Europejskiej, red. J. Barcz, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
 5. Druesne G., Droit de l'Union européenne et politiques communautaires, PUF, Paris 2002.
 6. Garlicki L., Bezpośrednie stosowanie Konstytucji - tezy referatu [w:] Konstytucja RP w praktyce, Biuro RPO, Warszawa 1999.
 7. Oppermann T., Europarecht, C.H. Beck Verlag, München 1999.
 8. Pipkom J., Entwicklung der Europäischen Integration [w:] B. Beutler, R. Bieber, J. Pipkorn, J. Streil, Die Europäische Union. Rechtsordnung und Politik, Baden-Baden 1993.
 9. Kenig-Witkowska M.M., Łazowski A. [w:] Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, red. M.M. Kenig-Witkowska, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 10. Sapieżko J., Kardaś S., Polska w Unii Europejskiej [w:] Unia Europejska. Tom I. Geneza- System-Prawo, Wolters Kluwer business, Warszawa 2007.
 11. Stawecki T., Winczorek P, Wstęp do prawoznawstwa, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 12. Tuleja P., Prawo konstytucyjne, Warszawa 1995.
 13. Wentkowska A. [w:] J. Barcik, A. Wentkowska, Prawo Unii Europejskiej z uwzględnieniem Traktatu z Lizbony, C.H. Beck, Warszawa 2008.
 14. Zasady ogólne prawa wspólnotowego, red. C. Mik, Toruń 2007.
 15. Zimmermann J., Prawo administracyjne, Zakamycze, Kraków 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu