BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kamiński Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Ratyfikacja umów międzynarodowych w świetle uregulowań Konstytucji RP z 1997 roku - aspekty prawnomiędzynarodowe
The Ratification of International Agreements in the Light of Regulations of the 1997 Constitution - International Legal Aspects
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 351-361, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Konstytucja RP, Prawo międzynarodowe, Umowa międzynarodowa
RP Constitution, International law, International agreement
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono historyczne ujęcie pojęcia ratyfikacji oraz omówiono postrzeganie ratyfikacji umów międzynarodowych współcześnie. Zaprezentowano również tryby ratyfikacji umów międzynarodowych określone w Konstytucji RP z 1997 roku.

Ratification is a traditional way of binding countries together by international agreement. At the beginning of the twentieth century it was still thought that the process could be used retroactively, and that an agreement would be binding from the moment it was signed. In the light of the 1997 Constitution, ratification has been used as a way for the head of the government to accept international agreements. The parliament always participates in the ratification process. Informed of a motion, the Parliament agrees to its ratification in the form of a bill, or a resolution for which it calls a nationwide referendum in order to understand the position of the people and whether they support ratification of the agreement. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Frankowska M., Prawo traktatów, SGH, Warszawa 2007.
 2. Góralczyk W., Sawicki S., Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie, LexisNexis, Warszawa 2009.
 3. Grotius H., Trzy księgi o prawie wojny i pokoju w których znajdują wyjaśnienie prawo natury i prawo narodów a także główne zasady prawa publicznego, PWN, Warszawa 1957, Tom I.
 4. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 z 1997 r., poz. 483, ze zm.
 5. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r., Tekst polski: Dz.U. nr 74 z 1990 r., poz. 439.
 6. Makowski J., Prawo międzynarodowe, Warszawa 1922, wyd. 2 uzup.
 7. Nahlik S.E., Kodeks prawa traktatów, PWN, Warszawa 1976.
 8. Nahlik S.E., Wstęp do nauki prawa międzynarodowego, PWN, Warszawa 1967.
 9. de Vattel E., Prawo narodów czyli zasady prawa naturalnego zastosowane do postępowania i spraw narodów i monarchów, Warszawa 1958, Tom I.
 10. Prawo międzynarodowe. Materiały do studiów, red. B. Wierzbicki, Temida, Białystok 2000.
 11. Ustawa o umowach międzynarodowych z dnia 14 kwietnia 2000 r., Dz.U. nr 39 z 2000 r., poz. 443, ze zm.
 12. Winczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Liber, Warszawa 2008, wyd. 2 rozszerzone.
 13. Wyrozumska A., Umowy międzynarodowe. Teoria i praktyka, Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu