BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bielecki Leszek (Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach)
Title
Pierwszeństwo kompetencji w zakresie polityki zagranicznej Polski w świetle Konstytucji RP (Prezydent a rząd) : głos w dyskusji
The Priority of Competence in Polish Foreign Policy in the Light of the Constitution : Another View
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2010, nr 12, s. 363-368, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Prezydent, Konstytucja RP, Polityka zagraniczna, Władza wykonawcza
President, RP Constitution, Foreign policy, Executive authority
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono zagadnienia konfliktu związanego z zakresem pierwszeństwa w polskiej polityce zagranicznej, występującego pomiędzy Radą Ministrów i Prezydentem. Artykuł zawiera opinie na ten temat profesorów zajmujących się prawem konstytucyjnym oraz Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z interpretacją Konstytucji w podejmowaniu decyzji dotyczących polityki zagranicznej priorytet ma Rada Ministrów.

The article deals with issues related to the priority of competence in Polish foreign policy and the organs of government that carry it out - the Council of Ministers and the President. It contains the views of professors of constitutional law and that of the Constitutional Tribunal in this area. According to converging views on the matter, the Polish Constitution stipulates that the two branches of government cooperate in the interest of the country on the international arena. In addition, the Constitution can be interpreted as giving priority to the Council of Ministers in making foreign policy decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, C.H. Beck, Warszawa 2004.
  2. Garlicki L., Polskie prawo konstytucyjne, Liber, Warszawa 2007.
  3. Polskie prawo konstytucyjne, red. W. Skrzydło, Lublin 2002.
  4. Sarnecki R, Komentarz do art. 146 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483) [w:] Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz do przepisów, Zakamycze, Kraków 2000, LEX.
  5. Skrzydło W., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze, Kraków 1998.
  6. Ustawa z 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.
  7. Winczorek R, O niezbędności wykładni przepisów konstytucji, "Rzeczpospolita" 13.05. 2009.
  8. Wyrozumska A., Reprezentacja Polski w Radzie Europejskiej w świetle ekspertyz, "Państwo i Prawo" 2008, nr 12.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu