BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Financial Leverage Risk Revisited : Theory, Definitions and Determinants
Ryzyko dźwigni finansowej - nowe podejście, teoria i definicje
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 99, s. 66-78, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Finanse publiczne i międzynarodowe
Keyword
Ryzyko finansowe, Dźwignia finansowa, Rentowność kapitału własnego
Financial risk, Financial leverage, Return on equity (ROE)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł podejmuje kwestię zdefiniowania dźwigni finansowej w taki sposób, aby łączyła w sobie różne możliwe interpretacje. Zaproponowana definicja uwypukla rolę zwiększonego prawdopodobieństwa otrzymania krańcowych wartości ROE po zaciągnięciu długu, co graficznie zostało zaprezentowane za pomocą zmodyfikowanego wykresu dystrybuanty rozkładu ROE. Definicja dźwigni finansowej sformułowana jest na tyle ogólnie, że pozwala wyprowadzić z niej dwie główne, konkurujące ze sobą interpretacje: pierwsza wskazuje na wzrost wariancji ROE po zaciągnięciu długu, druga na elastyczność EPS mierzoną stopniem dźwigni finansowej DFL, jako istotę dźwigni. Powyższe interpretacje zwracają uwagę na dwa odmienne aspekty zadłużenia: pierwsza koncentruje się na samym akcie zaciągnięcia długu („dźwignia prosta"), druga na akcie płacenia odsetek od zaciągniętego długu ("dźwignia kosztowa"). Zaproponowana definicja pozwala również na inne interpretacje dźwigni finansowej, w tym te, które podkreślają rolę ryzyka bankructwa, wartości zagrożonej (VaR) itp. (abstrakt oryginalny)

The paper proposes a new general definition of financial leverage, which underlines the role of increased probability of getting extreme values of ROE (both negative and positive) after the introduction of debt. The illustration of leverage is presented with the help of folded cumulative distribution functions of ROE. The definition allows various interpretations. In particular, it allows identifying financial leverage with either increased volatility of ROE measured by variance or with the elasticity of EPS measured by degree of financial leverage, DFL. These two interpretations are shown not to be equivalent. In contrary, they concentrate on two distinct aspects of debt impact on profitability. The former focuses on the act of taking debt ("simple leverage"), the latter on the act of paying interest on debt ("cost leverage"). The financial leverage definition proposed in the paper allows many other interpretations, including those which emphasize e.g. bankruptcy risk, value at risk (VaR) etc. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Arnold G., Corporate Financial Management, Prentice Hall, Harlow 2002.
 2. Bednarski L., Waśniewski T. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, t. l, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996.
 3. Berent T., Wpływ dźwigni finansowej i jej kosztu na stopę zwrotu z kapitału własnego, „Przegląd Organizacji" 2007, nr 11.
 4. Berent T., Wcześniejszy wpływ gotówki a rentowność kapitału własnego, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. B. Bernaś, AE, Wrocław 2008a.
 5. Berent T., Dźwignia finansowa i jej składowe: nowa koncepcja metodologiczna, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 46, nr 102, SKwP, Warszawa 2008b.
 6. Berent T., Formalne ujęcie ryzyka wynikającego z dźwigni finansowej, [w:] Ryzyko w działalności inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne, red. H. Henzel, t. l, AE, Katowice 2009.
 7. Brealey RA., Myers S.C., Principles of Corporate Finance, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
 8. Duliniec A., Struktura i koszt kapitału w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2001.
 9. Oilman L.J., Principles of Managerial Finance, 6th ed., Harper Collins 1991.
 10. Jerzemowska M., Kształtowanie struktury kapitału w spółkach akcyjnych, PWN, Warszawa 1999.
 11. Levy H., Sarnat M., Capital Investment and Financial Decisions, 3rd ed, Prentice Hall, Londyn 1986.
 12. Ostrowska E., Ryzyko projektów inwestycyjnych, PWE, Warszawa 2002.
 13. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu