BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudek Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wielowymiarowe aspekty ubóstwa - statystyczna analiza zasobów dóbr trwałego użytku w gospodarstwach domowych rolników
Multidimensional Aspects of Poverty - Statistical Analysis of Durable Goods in Farmers' Households
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (15), 2008, nr 7 (1207), s. 511-518, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Wielowymiarowa analiza statystyczna, Ubóstwo, Dobra konsumpcyjne, Gospodarstwa rolne, Model logitowy
Multi-dimensional statistical analysis, Poverty, Consumer goods, Arable farm, Logit model
Note
summ.
Abstract
Wielowymiarowa analiza ubóstwa omówiona w tej pracy opiera się na koncepcji ładu nabycia dóbr trwałego użytku. W celu określenia wpływu różnych czynników demograficznych, społecznych i ekonomicznych na kolejność nabywania dóbr trwałego użytku, wykorzystano uporządkowane modele logitowe. Analiza empiryczna została oparta na badaniach ankietowych budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonych przez GUS w 2003 roku.

Multidimensional aspects of poverty based on the concept of order of acquisition of durable goods is undertaken in this paper. The idea is that in general households acquire durable goods in a given order which reveals information on their wealth. In order to derive the impact of various explanatory variables on the degree of deprivation of the farmers' households ordered logit models were applied. The empirical analyses were based on the Household Budget Survey carried out by the Central Statistical Office in 2003. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Agresti A. (2001), An Introduction to Categorical Data Analysis, Wiley&Sons Inc., New York.
  2. Borooah V.K. (2001), Logit and Probit: Ordered and Multinomial Models, „Sage University Papers Series on Quantitative Applications in the Social Science" nr 07-138, Thousand Oaks.
  3. Budżety gospodarstw domowych w 2003 (2004), GUS, Warszawa.
  4. Deutsch J., Silber J. (2007), The Order of Acquisition of Durable Goods and the Multidimensional Measurement of Poverty, [w:] Quantitative Approaches to Multidimensional Poverty Measurement, red. N. Kakwani, J. Silber, Macmillan, Palgrave.
  5. Dudek H. (2007), An Identification of Farmers' Households in Danger of Poverty on the Ground of Ordered Logit Model, [w:] Taksonomia 14, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, AE, Wrocław, s. 367-175.
  6. Gruszczyński M. (2000), Dobór zmiennych objaśniających do modelu logitowego, „Przegląd Statystyczny" nr 47, s. 175-186.
  7. Long J.S., Freese J. (2001), Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata. Stata Press Publication, College Station, Texas.
  8. Panek T. (2004), Ubóstwo i nierówności, [w:] Statystyka społeczna, red. T. Panek, A. Szulc, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  9. Panek T. (1991), Demographic and Socio-economic Determinants of Poverty: Case Study of Poland. [w:] Poverty Measurement for Economies in Transition in Eastern European Countries, Polish Statistical Association, Warsaw.
  10. Paroush, J. (1965), The Order of Acquisition of Consumer Durables, „Econometrica", vol. 33, s. 225-235.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu