BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borek-Buchajczuk Renata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Powołanie niewłaściwe
Improper Cases of Appointment
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2011, nr 1, s. 28-33
Keyword
Stosunek pracy, Prawo pracy, Kodeks pracy
Legal employment relation, Labour law, Labour Code
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł stanowi próbę usystematyzowania przypadków powołania, które nie przystają do kodeksowego modelu jako podstawy nawiązania stosunku pracy lub też semantycznie odbiegają od znaczenia tego pojęcia na gruncie prawa pracy. Autorka dokonuje klasyfikacji tych przypadków i częściowo wykorzystuje do tego znane w doktrynie pojęcie tzw. powołania pozornego. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the current problematic issue of appointment cases (the employment relationship based on appointment), which are different from typical cases regulated by the Labour Code or have another meaning than is usually used in the labour jurisprudence. The author of the article takes note of this problem and try to classify such cases, by using very known term in the labour jurisprudence, such as illusory appointment. The author indicates that cases of improper and illusory appointment ought to be regulated by the legal rules and that appointment as the legal term should have the same meaning always. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. R. Borek-Buchajczuk, Charakter prawny stosunku pracy etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 2007, nr 8, s. 21-23.
  2. J. Brol, Stosowanie prawa pracy w spółkach handlowych (wybrane zagadnienia), "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1991, nr 5-6, s. 6 i n.
  3. J. Gudowski, Urząd sędziego w prawie o ustroju sądów powszechnych, "Przegląd Sądowy" 1994, nr 11-12, poz. 16.
  4. P. Kłosiewicz, Instytucja powołania w prawie pracy a powołanie pozorne, "Państwo i Prawo" 1966, nr 1.
  5. Z. Kubot, Umowy o pracę z członkami zarządu spółek kapitałowych, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1995, nr 1, s. 35 i n.
  6. T. Liszcz, Osobliwości statusu pracowniczego etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, "Samorząd Terytorialny" 2006, nr 9.
  7. A. Nowak, Podstawy prawne zatrudniania członków zarządu spółek kapitałowych (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 10, Katowice 1992, s. 12 i n.
  8. A. Nowak, Zatrudnianie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie powołania po nowelizacji kodeksu pracy z 1996 r. (w:) Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, t. 12, Katowice 1997, s. 9-19.
  9. T. Romer, Stan spoczynku, czyli instytucja o szczególnym i jednolitym charakterze, "Rzeczpospolita" 1997, nr 12.
  10. W. Sanetra, Spory kierowników zakładów pracy, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1992, nr 1, s. 48-49.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu