BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewska Ewelina (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Raportowanie społeczne przedsiębiorstw : koncepcja i rola międzynarodowych standardów raportowania
Corporate Social Reporting : Concept and the Role of International Reporting Standards Abstract
Source
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 4, s. 93-104, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Ramowe Zasady Raportowania, Raportowanie, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Partycypacja społeczna
Global Reporting Initiative (GRI), Reporting, Corporate Social Responsibility (CSR), Social participation
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest omówienie koncepcji raportowania społecznego oraz przedstawienie roli międzynarodowych standardów w tym obszarze. Artykuł opisuje międzynarodowe standardy raportowania społecznego, w tym Ramowe Zasady Raportowania GRI oraz Standardy AA1000. Autorka wskazuje, że raportowanie społeczne jest elementem zarządzania społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, narzędziem komunikacji przedsiębiorstwa z jego interesariuszami, służącym do zwiększania transparentności i zaufania oraz zapewniającym interesariuszom równy dostęp do informacji. Zauważa, że standardy raportowania społecznego mogą ułatwić przedsiębiorstwom zarządzanie celami społecznymi i ekologicznymi. Rozważania prowadzą do wniosku, że raportowanie społeczne, które odbywa się według międzynarodowych standardów raportowania społecznego, zwiększa wiarygodność firmy, wzmacniając tym samym zaufanie interesariuszy potrzebne do legitymizacji działalności przedsiębiorstwa. Zapewnia przejrzystość i spójność procesu, zwiększa rzetelność danych, a także odpowiada na oczekiwania interesariuszy. Jednak może także podlegać interpretacjom, zniekształceniom lub zafałszowaniom. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to discuss the concept of social reporting and to present the role of the international standards in this sphere. The article describes the international standards of corporate social reporting, including the Global Reporting Initiative (GRI) social reporting guidelines as well as the AA1000 standards. The author indicates that social reporting is an element of corporate social responsibility management, which is a communication instrument between the company and its stakeholders that increases transparency and trust, and guarantees equal access to information for all stakeholders. The author also points out that the social reporting standards can make it easier for companies to manage their social and ecological objectives. These deliberations lead to the conclusion that social reporting that is carried out in line with international social reporting standards increases the credibility of companies, which strengthens the trust of stakeholders that is necessary to legitimize the activity of companies. It ensures transparency and cohesion of processes, increases the reliability of data and also meets the expectations of stakeholders. However, it can also be subject to various interpretations, distortions and falsifications. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AA1000 Accountability Principles Standard 2008.
 2. AA1000 Assurance Standard 2008.
 3. Adamczyk, J. (2009) Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
 4. COM (2002) 347 final. Communication from the Commision concerning Corporate Social Responsibility: A business contribution to Sustainable Development, Brussels, 2 July 2002.
 5. Count me in (2008) The readers' take on sustainability reporting. Report of the GRI Readers' Choice survey.
 6. Dąbrowski, T.J. (2010) Reputacja przedsiębiorstwa. Tworzenie kapitału zaufania. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 7. Dubigeon, O. (2006) Legal Obligations and Local Practices in Corporate Social Responsibility. W: Allouche, J. (red.), Corporate Social Responsibility, Vol. 1: Concepts, Accountability and Reporting, New York: Palgrave Macmillan, s. 254-283.
 8. Freeman, E.R. (1984) Strategic Management. A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.
 9. Iansen-Rogers, J., Molenkamp, G. (2007) Non Financial-Reporting. W: Visser, W., Matten, D. Pohl, M., Tolhurst, N., The A to Z of Corporate Social Responsibility: A Complete Reference Guide to Concepts, Codes and Organizations. Chichester, West Sussex: John Wiley & Sons, s. 337-339.
 10. Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., Szulczewski, G. (2002) Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych. W: Gasparski, W., Lewicka-Strzałecka, A., Rok, B., Szulczewski, G. (red.), Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Warszawa: Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN & WSPiZ - UNDP Polska.
 11. Global Compact Przewodnik (2007).
 12. Komunikowanie na rzecz CSR (2003) Raport z badań. Warszawa: Fundacja Komunikacji Społecznej.
 13. KPMG (2008) International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008.
 14. Labelle, R., Schalt, A., Sinclair-Desgagne, B. (2006) Corporate Sustainability Reporting. W: Allouche, J. (red.), Corporate Social Responsibility, Vol. 1: Concepts, Accountability and Reporting. New York: Palgrave Macmillan, s. 240-253.
 15. Laszlo, C. (2008) Firma zrównoważonego rozwoju. Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 16. Lewicka-Strzalecka, A. (2006) Odpowiedzialność moralna wżyciu gospodarczym. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 17. Marcinkowska, M. (2004) Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 18. OECD (2000) Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.
 19. Paliwoda-Matiolańska, A. (2009) Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 20. Pleon (2005) Accounting for Good: the Global Stakeholder Report, The Second World-wide Survey on Stakeholder Attitudes to CSR Reporting.
 21. RG. Wytyczne do raportowania w kwestii zrównoważonego rozwoju (2000 - 2006).
 22. Rybak, M. (2004) Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: WN PWN.
 23. UNDP (2007) Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu