BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Wojciech (Chancellery of the Prime Minister of Poland)
Title
Directions of Change in the Civil Service Human Resource Management System
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 6, s. 33-46, rys., tab., wykr., bibliogr. 11 poz.
Human Resource Management
Keyword
Służba cywilna, Administracja publiczna, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Civil service, Public administration, Human Resources Management (HRM)
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie dylematów dotyczących kierunku zmian w systemach ZZL w administracji publicznej. W tym celu poddano analizie uwarunkowania i specyfikę administracji publicznej, a także trendy międzynarodowe w zakresie ewolucji systemu służby cywilnej. Artykuł ma także na celu przedstawienie ostatnich dokonań we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi ZZL w polskiej służbie cywilnej oraz wdrażeniu strategicznego wymiaru myślenia o zarządzaniu zasobami ludzkimi w służbie cywilnej. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is a presentation of dilemmas related to directions of change in HRM systems in public administration. It analyses the conditions and specifics of public administration, including international trends in the evolution of the civil service system. The paper also presents the most recent achievements in the implementation of modern HRM tools in the Polish civil service as well as the strategic dimension of thinking about the management of human resources in the civil service. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Demmke C. (2005), Are Civil Servants Different because They Are Civil Servants? EIPA, Luxembourg.
 2. Długosz D. (2005), "Kadry w Administracji Publicznej" [Public administration staff], in J. Hausner, Editor, Administracja Publiczna [Public administration], PWN Publishers, Warsaw.
 3. Eyraud F. (2005), Notes on Pay in the Civil Service in Industrialized Countries, International Labor Organization.
 4. Houston D.J. (2000), "Public Service Motivation: A Multivariate Test", Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 10, No. 4, pp. 713-728.
 5. Kożuch B. (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji [Public management in the theory and practice of Polish organization], Placet Publishers, Warsaw.
 6. Milkovih G.T. and Newman J.M. (2008), Compensation, Ninth Edition, McGraw-Hill, International Edition.
 7. Mróz M. (2000), Służba cywilna w państwach Unii Europejskiej (system awansowy i pozycyjny w badaniach Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej) [The civil service in the countries of the European Union: The "advance" and "position" systems in studies by the European Institute for Public Administration], Office of Studies and Expert Reports, Chancellery of the Sejm, Warsaw.
 8. Perry J.L. and Wise L.R. (1990), "The Motivational Bases of Public Service," Public Administration Review, May-June.
 9. Schick A. (1998), "Why Most Developing Countries Should Not Try New Zealand Reforms," The World Bank Research Observer, World Bank.
 10. Rostkowski T. and Zieliński W., Editors (2008), Wartościowanie Pracy w Służbie Cywilnej [Work valuation in the Civil Service], Wolters Kluwer Publishing House, Cracow.
 11. Zieliński W. (2007), "Misja administracji publicznej a motywy inicjowania zmian" [The mission of public administration and motives for initiating change], Przegląd Organizacji [Organization Review], No. 11.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu