BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kawecka Klaudia (Europejskie Centrum Kształcenia "Eureka"), Łaguna Mariola (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska), Tabor Kinga (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
Gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia : propozycja ujęcia teoretycznego i skal pomiaru
Readiness to Training and Further Education Undertaking : Teoretical Conception and Measurement Methods
Source
Organizacja i Kierowanie, 2010, nr 2, s. 43-56, tab., bibliogr. 29 poz.
Organization and Management
Keyword
Kształcenie dorosłych, Kształcenie zawodowe, Motywacja do nauki
Adult education, Vocational training, Motivation to learn
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje przegląd polskich badań nad uwarunkowaniami podejmowania działań związanych z dalszym kształceniem oraz szkoleniem osób dorosłych. Wskazując na ograniczenia dotychczasowych badań, proponuje model teoretyczny oparty na teorii faz działania w procesie realizacji celu. Opisuje także metody pomiaru gotowości do podejmowania szkoleń i dalszego kształcenia, które mogą zostać wykorzystane w dalszych badaniach w tej dziedzinie. (abstrakt oryginalny)

The article presents the review of research on the undertaking training and further education by adults. It shows limitations of existing research findings and proposes the theoretical model based on the model of action phases in the goal realization process. There are also measurement methods described which could be used in further research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ajzen I., Constructing a TpB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. dostępny na: http://www.people.umass.edu/aizen/pdf/tpb.measurement.pdf (otwarty 28 listopada 2006).
 2. Arbuckle J.L., Amos 7.0 users' guide, Amos Development Corporation, Chicago 2006.
 3. Bandura A., Self-efficacy. The exercise of control, Freeman & Co, New York 1997.
 4. Bańka A., Psychologiczne doradztwo karier, Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 2006.
 5. Bentley T., The business of training, McGraw-Hill, London 1991.
 6. Brandstätter V., Heimbeck D., Malzacher J.T. i Frese M., Goals need implementation intentions: The model of action phases tested in the applied setting of continuing education, "European Journal of Work and Organizational Psychology" 2003, 12, s. 37-59.
 7. Colquitt J.A., LePine J.A. i Noe R.A., Toward an integrative theory of training motivation: A meta-analytic path analysis of 20 years of research, "Journal of Applied Psychology" 2000, 85, s. 678-707.
 8. Doliński D. i Łukaszewski W., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. II, GWP, Gdańsk 2004, s. 452-453.
 9. Gollwitzer P.M., Implementation intentions: Strong effects of simple plans" American Psychologist" 1999, 54, s. 493-503.
 10. Gollwitzer P.M. i Brandstätter V., Implementation Intentions and Effective Goal Pursuit, "Journal of Personality and Social Psychology" 1997, 73, s. 186-199.
 11. Gollwitzer P.M., Fujita K. i Oettingen G., Planning and the implementation of goals, w:, Handbook of self-regulation. Research, theory, and applications, red. R.F. Baumeister i K.D. Vohs, The Guilford Press, New York, London 2004, s. 211-228.
 12. Hofstede G., Cultures consequences: International differences in work-related values, Sage Publications, Beverly Hills 1980.
 13. Hornowska E., Testy psychologiczne: Teoria i praktyka, Scholar, Warszawa 2005.
 14. Juraś-Krawczyk B., Motywy i warunki studiowania w wyższej szkole niepaństwowej, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, s. 257-263. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000.
 15. Kielar-Turska M., Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. I., GWP, Gdańsk 2003, s. 317-326.
 16. Kirkiewicz A., Kariera zawodowa nauczyciela a edukacja całożyciowa, "Pedagogika Pracy" 2006, 49, s. 132-134.
 17. Korniszewska D., Potrzeby edukacyjne dorosłych w zakresie szkoleń informatycznych, "Pedagogika Pracy" 2006, 49, s. 127-130.
 18. Łaguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004.
 19. Łaguna M., Optymizm i nadzieja a intencja założenia własnej firmy, "Przegląd Psychologiczny" 2006, 49, s. 193-217.
 20. Łuszczyńska A., Zmiana zachowań zdrowotnych, GWP, Gdańsk 2004.
 21. Maruszewski T., Doliński D., Łukaszewski W., Marszał-Wiśniewska M., Emocje i motywacje, w: Psychologia, red.. Strelau i D. Doliński, t. I., GWP, Gdańsk 2008, s. 511-649.
 22. Russell S., Continuing education. An Overview of Adult-Learning Processes, "Urologic Nursing" 2006, 26, s. 349-370.
 23. Sanecki G., Edukacja i jej rola w opiniach młodych bezrobotnych, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 265-273.
 24. Schultz D.P. i Schultz S.E., Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, WN PWN, Warszawa 2002.
 25. Siekańska M., Psychologiczne uwarunkowania sukcesów zawodowych, "Przegląd Psychologiczny" 2004, 47, s. 257-290.
 26. Sikora D., Doskonalenie zawodowe pielęgniarek. Wybrane problemy, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 299-303.
 27. Tharenou P., The relationship of training motivation to participation in training and development, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2001, 74, s. 599-621.
 28. Wyrzykowski P., Cechy osobowości dorosłych rozpoczynających naukę w szkole zaocznej, w: Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000, s. 283-290.
 29. Zaleski Z., Psychologia zachowań celowych, PWN, Warszawa 1991.
Cited by
Show
ISSN
0137-5466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu