BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fryczyńska Marzena (Warsaw School of Economics, Poland)
Title
Towards the Network Development of Employees
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2010, nr 6, s. 61-71, bibliogr. 27 poz.
Human Resource Management
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Rozwój zawodowy pracownika, Podejście sieciowe
Human Resources Management (HRM), Professional development of employees, Network approach
Note
summ.
Abstract
Charakterystyka współczesnych pracowników, a także rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i biznesowej, nie jest możliwa bez odwołania się do zjawiska sieciowości. Jego wpływ widoczny jest również w obszarze zatrudnienia i zarządzania zasobami ludzkimi. W niniejszym artykule zarysowano specyfikę społeczeństwa sieciowego, przedsiębiorstw sieciowych i pracowników sieci, co stało się podstawą do sformułowania postulatów zmiany działania przedsiębiorstw w zakresie rozwoju pracowników. Logika sieci skłaniać powinna przedsiębiorstwa do propagowania, aktywowania i moderowania sieciowego rozwoju pracowników. (abstrakt oryginalny)

No characterization of today's employees or of social, economic, and business reality is possible without references to the network phenomenon. Its impact is also visible in the area of employment and human resource management. This paper outlines the specifics of a network society, network businesses, and network employees, which is the basis for formulating postulates for changing the actions of companies in the area of employee development. Network logic should convince businesses to promote, accelerate, and moderate network employee development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Armstrong M. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human resource management], Wolters Kluwer Business Publishers, Warsaw.
 2. Barney D. (2008), Społeczeństwo sieci [Network society], Sic! Publishing House, Warsaw.
 3. Bendyk E. (2005), Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci [Antimatrix: Man in the labyrinth of the network], WAB Publishing House, Warsaw.
 4. Cewińska J., Striker M., and Wojtaszczyk K. (2009), "Zrozumieć pokolenie Y - wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi" [Understanding the Y Generation: Challenges for human resource management], pp. 120-122, in M. Juchnowicz (Editor), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi [Human resource management: Cultural conditions], Wolters Kluwer Business Publishers, Cracow.
 5. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci [Network society], PWN Publishers, Warsaw.
 6. Cohen D. and Prusak L. (2001), In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work, Harvard Business School Press, Boston.
 7. Dyduch W. (2004), "Zarządzanie kapitałem społecznym w polskich organizacjach. Próba diagnozy oraz propozycje" [Managing social capital in Polish organizations: Attempts at diagnosis and proposals], pp. 110-118, in W. Grudzewski and J. Merski, Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych [Knowledge management: The essence of contemporary intelligent organizations], WSZE Publishers, Warsaw.
 8. Fonfara K. (2009), (Editor), Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe [Company behavior in the internationalization process: A network approach], PWE Publishers, Warsaw.
 9. Fryczyńska M. and Jabłońska-Wołoszyn M. (2008), Praktyczny przewodnik rozwoju zawodowego pracowników [A practical guide to employee professional development], Placet, Warsaw.
 10. Fryczyńska M. (2009), "Poszukiwanie przez pracodawców optymalnych rozwiązań w zakresie rozwoju pracowników" [The quest of employers for optimal solutions in the area of employee development], in B. Jamka and S. Konarski, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary [Managing human resources and the adaptive capacity of companies: Difficult areas], Part II, Oficyna Wydawnicza SGH [Warsaw School of Economics Press], Warsaw.
 11. Fryczyńska M. (2010), "Perspektywy rozwoju zawodowego pracowników w świetle badań jakościowych" [Employee professional development perspectives in light of quality research], in S. Lachiewicz and A. Walecka (Editors), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi [Contemporary questions of human resource management], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Łódź University of Technology Press], Łódź.
 12. Grudzewski W., Merski J. (2004), Zarządzanie wiedzą istotą współczesnych organizacji inteligentnych [Knowledge management: The essence of the contemporary intelligent organization], WSZE Publishers, Warsaw.
 13. Hauke A. (2009), "Proces internacjonalizacji firmy w świetle podejścia sieciowego" [The process of company internationalization in light of the network approach], in Zachowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji. Podejście sieciowe [Company behavior in the internationalization process: A network approach], K. Fonfara (Editor), PWE Publishers, Warsaw.
 14. Jamka B. and Konarski S. (2009), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne przedsiębiorstw. Trudne obszary [Managing human resources and the adaptive capacity of companies: Difficult areas], Part II, Oficyna Wydawnicza SGH [Warsaw School of Economics Press], Warsaw.
 15. Januszkiewicz K. (2009), Rozwój zawodowy pracownika. Szanse i zagrożenia [Employee professional development: Opportunities and threats], Wydawnictwo UŁ [Łódź University Press], Łódź.
 16. Jung B. (2009), "Kryzys czasu, czas kreatywności i współpracy" [Time crisis and a time for creativity and collaboration], in Nauki społeczne wobec kryzysu na rynkach finansowych [Social sciences in the face of crisis on the financial markets], www.sgh.waw.pl/kolegia/kes, May 5, 2009.
 17. Juchnowicz M. (2009), (Editor), Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi [Human resource management: Cultural conditions], Wolters Kluwer Business Publishers, Cracow.
 18. Lachiewicz S. and Walecka A. (2010), (Editors), Współczesne problemy zarządzania zasobami ludzkimi [Contemporary problems in human resource management], Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej [Łódź University of Technology Press], Łódź.
 19. Matczewski A. (Editor) (2004), Praca i zarządzanie w sieciach [Work and management in networks], WSZiNS Silesian Scientific Publishers, Tychy.
 20. Mittendorf K., et al. (2006), "Communities of Practice as Stimulating Forces for Collective Learning", Journal of Workplace Learning, No. 5.
 21. Piskorsk M., Networks as Covers: Evidence from Business and Social On-line Networks, mimeographed manuscript.
 22. Strużyna J. (2004), "Ścieżki karier w sieciach" [Career paths in networks], in A. Matczewski (Editor), Praca i zarządzanie w sieciach [Work and management in networks], WSZiNS Silesian Scientific Publishers, Tychy.
 23. Sztompka P. (2002), Socjologia. Analiza społeczeństwa [Sociology: Social analysis], Znak Publishing House, Cracow.
 24. Walicht F. (2008), Networking, EDU Press, Warsaw.
 25. Wołk Z. (2009), Kultura pracy. Etyka i kariera zawodowa [Work culture: Ethics and the professional career], ITE Scientific Publishers, Radom.
 26. http://pl.wikipedia.org/, July 17, 2009.
 27. www.sgh.waw.pl/kolegia/kes, May 5, 2009.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu