BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Efektywność wykorzystania dotacji unijnych w latach 2007-2013
Effective Absorption of the European Union Funds in the Period 2007-2013
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 249-259, tab., rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy rozwoju regionalnego
Keyword
Dotacje, Środki unijne, Regionalny Program Operacyjny, Rozwój regionalny
Subsidies, EU funds union, Regional Operational Programme (ROP), Regional development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł, który został opracowany na podstawie analizy raportów Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz doświadczeń zawodowych autorki jako specjalistki ds. pozyskiwania funduszy unijnych, pozwoli wskazać i wyjaśnić przyczyny niskiego stopnia zagospodarowania dotacji pochodzących z programów realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia (NSRO), głównie zaś z Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). W podsumowaniu podkreślone zostało, że osiągnięcie celu strategicznego polityki regionalnej państwa przez tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności wszystkich regionów oraz spójności społecznej, ekonomicznej i terytorialnej poszczególnych województw może zostać spełnione, ale musimy "przyspieszyć", by osiągnąć korzyści z unijnej pomocy. (abstrakt oryginalny)

The article, which was prepared according to the analyses of Ministry of Regional Development reports and based on the author's professional experience as a European Funds expert, shows and explains the reasons of low level fund's management which come from Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (National Strategic Reference Framework) (mainly from Regionalny Program Operacyjny (Regional Operational Programme)). The conclusion emphasizes that reaching the strategic goal of our regional policy through the creation of conditions for increasing the competitiveness of whole regions and also social, economic and territory cohesion of particular regions, can meet our expectations, but we have to "press ahead" if we want to gain the benefits of the Union help. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Kozłowski T., Kozłowska H., Europejski Fundusz Społeczny 2007-13. Od projektu do audytu, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
  2. Kozłowski T., Lubińska H., Środki unijne i inne formy pomocy państwa w rachunkowości, sprawozdawczości i podatkach, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2008.
  3. Szymańska A., Fundusze UE 2007-2013 dla mikro-, małych i średnich firm, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
  4. http://www.mrr.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu