BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Markowska-Bzducha Ewa (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Wyniki budżetów samorządowych w krajach Unii Europejskiej
Local Government Budget Balance in the European Union Countries
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2010, nr 110, s. 270-278, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Problemy rozwoju regionalnego
Keyword
Finanse państwa, Finanse samorządu terytorialnego, Budżet samorządu terytorialnego, Analiza finansowa
State finance, Local government finance, Local budget, Financial analysis
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Celem opracowania jest analiza wyników finansowych budżetów samorządowych w krajach UE-27 w kontekście ich wydatków inwestycyjnych. Dla osiągnięcia celu opracowania dokonano analizy ilościowej wielkości charakteryzujących wymienione kategorie gospodarki finansowej samorządów w badanych krajach za 2005 i 2007 rok. Przeprowadzona analiza wskazuje, iż mimo istotnej poprawy w 2007 r. łącznego salda samorządowego sektora publicznego krajów UE-27, w wielu z nich nastąpiło pogorszenie wyników budżetów samorządowych w porównaniu z rokiem 2005. Było ono jednak uzasadnione, szczególnie w przypadku nowych krajów UE, intensyfikacją wydatków inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is the analysis of local government budget balance in the context of their investment expenditures in the European Union countries. The quantitative analysis of sizes characterizing those categories of the local government financial activity in the examined countries in 2005 and 2007 was carried out. The analysis shows that, in spite of the local government public sector balance improvement of examined countries in 2007, in many of them the municipal budget results deteriorated compared to 2005. It was justified, however, by the acceleration of investment expenditures, particularly in the new EU countries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. 89 200 sub-national authorities in the European Union, CEMR-Dexia, Paris 2006.
  2. EU sub-national governments: 2007 key figures, CEMR-Dexia, Paris 2008.
  3. EU sub-national governments: an overview, CEMR-Dexia, Paris 2007.
  4. Finanse samorządów terytorialnych w Europie, Dexia, Warszawa-Paryż 2004.
  5. Flejterski S., Metodologia finansów. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2007.
  6. Markowska-Bzducha E., Potencjał własny jednostek samorządu terytorialnego jako czynnik rozwoju lokalnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 3 (1203), UE, Wrocław 2008.
  7. Markowska-Bzducha E., Samodzielność finansowa polskich gmin, Politechnika Radomska, Radom 2005.
  8. Piotrowska-Marczak K., Problemy samodzielności finansowej samorządów lokalnych w świetle reformy, [w:] Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - doświadczenia i perspektywy, red. S. Dolata, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1998.
  9. Sub-national public finance in the European Union. Economic Outlook, Dexia, December 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu