BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jendryczko Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, doktorant)
Title
Organizacja ucząca się modelem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
The Learning Organization : a Model of Modern Mining Company Management
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 57-67, rys., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Górnictwo węgla kamiennego, Organizacje uczące się, Przedsiębiorstwo, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Hard bituminous coal mining, Learning organisations, Enterprises, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zwrócono uwagę na problematykę dostosowania się polskich przedsiębiorstw górniczych do coraz silniejszej konkurencji na rynku. Celem artykułu jest przedstawienie cech i założeń organizacji uczącej się oraz zaprezentowanie możliwości dostosowania tej koncepcji do przedsiębiorstwa górnictwa węgla kamiennego. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza odnosi się do istoty funkcjonowania organizacji uczącej się. W drugiej części artykułu przedstawiony został model organizacji uczącej się, uwzględniający specyfikę funkcjonowania polskich przedsiębiorstw górnictwa węgla kamiennego. Przekonanie, że organizacja ucząca najszybciej uczy się przez interakcję z otoczeniem i stwarza największe możliwości przedsiębiorstwom górniczym na przetrwanie w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu, jest przesłanką zawartą w prezentowanym artykule. (abstrakt oryginalny)

This article takes a note of problems relating to the adapting of Polish mining companies to continuously growing competition on the market. Its purpose is the presentation of the qualities and assumptions of learning organizations as well as of the potential for adapting this concept to bituminous coal mining companies. The article consists of two sections. The first is related to the essence of the functioning of a learning organization. The second part presents a model of the learning organization that takes into account the specifics of the functioning of Polish bituminous coal mining companies. The conviction that learning organizations learn the quickest through interaction with their surroundings and that such organizations create the best conditions in mining companies for survival in an increasingly competitive environment is the premise presented. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Calvert G., Mobley S., Marshall L. (1994), Grasping the learning organization, Training and Development.
 3. Dźwigoł H. (2007), Model restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 4. Edvinsson L., Malone M.S. (2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 5. Fornalczyk A., Choroszczak J., Mikulec M. (2008), Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego, programy, bariery, efektywność, pomoc publiczna, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 6. Garvin D.A. (2006), Budowanie organizacji uczącej się, [w:] Zarządzanie wiedzą, Praca zbiorowa, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 7. Gherardi S. (2001), Organizational learning, [w:] The IEBM Handbook of Organizational Behaviour, Sorge A., Warner M. (red.), Thomson Learning, London.
 8. Jashapara A. (2006), Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Lisiecka K. (2008), Kryteria budowy mierników dla strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Rokita J. (red.), Ku nowym paradygmatom nauki o zarządzaniu, GWSH, Katowice.
 10. Lisiecka K. (2009), Systemy zarządzania jakością produktów. Metody analizy i oceny, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 11. Levitt B., March J.G. (1988), Organizational Learning, "American Review of Sociology", vol. 14.
 12. Lundy O., Cowling A. (2000), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 13. Mikuła B. (2006), Organizacje oparte na wiedzy, Akademia Ekonomiczna, Kraków.
 14. Palarski J. (2009), Problemy górnictwa węgla kamiennego, "Wiadomości Górnicze", 1/2009.
 15. Pedler M., Burgoyne J., Boydell T. (1991), The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development, McGraw-Hill, London.
 16. Perechuda K. (1998), Metody zarządzania przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.
 17. Rokita J. (2009), Dynamika zarządzania organizacjami, Akademia Ekonomiczna, Katowice.
 18. Senge P.M. (2002), Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 19. Stachowicz J.K. (2001), Zarządzanie procesami reorientacji strategicznej w przedsiębiorstwach przemysłów tradycyjnych, PWN, Warszawa.
 20. Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 31.07.2007 r.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu