BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczupaczyński Jerzy (Uniwersytet Warszawski; Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)
Title
Standardy etyczne menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych
The Ethical Standards of Managers and Entrepreneurs in Light of Qualitative Studies
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 1, s. 69-83, tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Etyka, Standardy
Human Resources Management (HRM), Ethics, Standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest prezentacja standardów etycznych, jakimi kierują się w zarządzaniu zasobami ludzkimi kierownicy wyższego szczebla i przedsiębiorcy. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu badawczego „Etyczne standardy przywództwa organizacyjnego polskich menedżerów i przedsiębiorców", finansowanego ze środków na naukę w latach 2008-2010. Analizę wykonano na zbiorze 37 wywiadów z menedżerami wyższego szczebla i 28 wywiadów z przedsiębiorcami, którzy kierują przedsiębiorstwami w różnych rejonach Polski. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the ethical standards followed by CEOs and entrepreneurs. The research was conducted as a part of the "Moral Leadership Standards of Polish Managers and Entrepreneurs" grant (financed by the Ministry of Science and Higher Education over the years 2008-2010). The qualitative analysis was based on a sample of interviews with thirty-seven CEOs and twenty-eight entrepreneurs responsible for the management of medium- and large-sized companies located in different regions of Poland. Using NVIVO 8 software, the interviews were coded and analyzed. Ethical standards were reconstructed in terms of three HRM areas—transformational leadership, organizational communication, and team management. Intergroup differences between the standards were identified for CEOs and entrepreneurs. In the case of CEOs, the ideal of transformational leadership was much more firmly rooted and based on a sense of obligation to communicate moral values and ethical standards, as well as on the employee role-modeling of ethical conduct through visible adherence to ethics. Standards of ethical modes of communication were much more evident in the CEO group as compared with entrepreneurs, especially as far as the "dialogic" way of communication is concerned. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arnott D. (2000), Corporate Cults. The Insidious Lure of the All-Consuming Organization, Amacom (American Management Association), New York.
 2. Bass B.M. (1996), A new Paradigm of Leadership: An Inquiry into Transformational Leadership, U.S. Army Research Institute for the Behavioral and Social Sciences, Alexandria.
 3. Bennis W. (2004), The Crucibles of Authentic Leadership, [w:] J. Antonakis, A.T. Cianciolo, R.J. Sternberg (red.), The Nature of Leadership, Sage Publications, London.
 4. Brown M.E., Trevino L.K. (2006), Ethical leadership: A review and future directions, "The Leadership Quarterly", nr 17.
 5. Crane A., Matten D. (2007), Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford University Press, New York.
 6. Gasparski W. i in. (2004), Odpowiedzialność społeczna i etyka biznesu w polskim życiu gospodarczym. Infrastruktura na rzecz rozwoju etyczności funkcjonującego w Polsce biznesu (wstępny raport z badań), Centrum Etyki Biznesu, [http://www.cebi.pl/infopage.php?id=29].
 7. Graafland J., Kaptein M., Mazereeuw-van der Duijn Schouten C. (2006), Business Dilemmas and Religious Belief: An Explorative Study among Dutch Executives, "Journal of Business Ethics", nr 66.
 8. Jones T.M. (1991), Ethical decision making by individuals in organizations: an issue-contingent model, "Academy of Management Review", vol. 16, nr 2.
 9. Kaptein M., Wempe J. (2002), The Balanced Company. A Theory of Corporate Integrity, Oxford University Press, New York.
 10. Lere J.C., Gaumnitz B.R. (2003), The Impact of Codes of Ethics on Decision Making: Some Insights from Information Economics, "Journal of Business Ethics", nr 48.
 11. Lewicka-Strzałecka A. (1999), Etyczne standardy firm i pracowników, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 12. Long B.S., Driscoll C. (2008), Codes of Ethics and the Pursuit of Organizational Legitimacy: Theoretical and Empirical Contributions, "Journal of Business Ethics", nr 77.
 13. Meyer A., Rowan B. (2006), Organizacje zinstytucjonalizowane: struktura formalna jako mit i ceremonia, [w:] A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski (wybór i opracowanie), Współczesne teorie socjologiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. OECD (2000), Codes of Corporate Conduct - an Expanded Review of Their Contents, Organization for Economic Cooperation and Development: 11, Paris. [za: Crane A., Matten D. (2007), Business ethics. Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization, Oxford University Press, New York, s. 177].
 15. Scott W.R. (2001), Institutions and Organizations, Sage Publications, California.
 16. Szczupaczyński J. (2009), Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedżerów, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4 (68-69).
 17. Trevino L.K., Hartman L.P., Brown M. (2003), A qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite, "Human Relations", nr 55.
 18. Yukl G. (2006), Leadership in Organizations, Person Prentice Hall, New Jersey.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu