BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konarzewska Iwona (University of Lodz, Poland)
Title
Short Sales at Warsaw Stock Exchange : Present Experience and Some Simulations
Krótka sprzedaż na GPW w Warszawie : dotychczasowe doświadczenia, kilka symulacji
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2005, t. 192, s. 101-113, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Issues in Modeling, Forecasting and Decision-making in Financial Markets
Keyword
Krótka sprzedaż, Transakcje giełdowe, Inwestor giełdowy, Algorytmy, Kalkulacja stopy zwrotu
Short sale, Stock exchange dealings, Stock exchange investor, Algorithms, Rate of return calculation
Note
streszcz., summ.
Company
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstract
W artykule omawiamy dotychczasowe uregulowania i warunki funkcjonowania krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie. Historia takich transakcji na rynku polskim jest krótka, datuje się od 1.01.2000 r. i stosowane są one, na razie, w dość ograniczonym zakresie. Przedstawimy teoretyczne rozważania na temat szacowania zysków ze stosowania krótkiej sprzedaży. Zyski pojawiają się tu w wyniku różnego podejścia inwestorów do inwestycji w papiery wartościowe - różne horyzonty inwestowania, inne oczekiwania odnośnie do kształtowania się kursów. Z tą formą inwestowania wiąże się także specyficzne ryzyko - strata w przypadku gdy oczekiwania się nie spełnią. Możliwość krótkiej sprzedaży papierów wartościowych ma swoje konsekwencje dla modelu optymalnego portfela inwestycji finansowych - prowadzi do wyboru innego składu portfela. Analizujemy również portfele konstruowane z wykorzystaniem kontraktów futures. Obok charakterystyki dotychczasowych doświadczeń z tą formą inwestowania na rynku polskim przedstawiono wyniki symulacji zysków z inwestycji portfelowych z uwzględnieniem krótkiej sprzedaży. Pokazały one dużą niestabilność ocen zysków z optymalnych portfeli inwestycyjnych z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży i możliwość występowania dużych strat. Podkreślamy ogromne znaczenie algorytmów optymalnego doboru próby dla estymacji i prognozowania parametrów rozkładu stóp zwrotu. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with present regulations and market conditions for short sales at Warsaw Stock Exchange. The history of such transactions on the Polish market is very young - dates since January l, 2000. The transactions are in use, till now, in a quite limited scale. We present theoretical considerations on estimating profit on short sales. Profit occurs as a result of different attitude of investors towards different financial investments decisions - time horizons, price expectations, utility functions etc. This form of investment creates specific risk - the loss when the expectations do not come true. Possibility of short sales transactions has also consequences for the optimal portfolio model - different portfolio composition as a result. Beside the characteristics of present experience with short sales on the Polish market we present simulation results for portfolio investments allowing for short sales transactions. The results of simulated investment strategy based on historical data have shown great instability of estimates of profit for optimal portfolios with short sales allowed for the model with maximal slope (mean value over standard deviation of the rates of return) and possibility of high losses. Moreover, we stress a great need for procedures helping in an optimal sample choice to estimate/forecast distribution parameters of the rates of return. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Lintner, J. (1965), "The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets", Review of Economics and Statistics, February, 13-37.
  2. Markowitz, H. M. (1987), Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets, Oxford: Basil Blackwell.
  3. Staley, K. F. (1997), The Art of Short Selling, New York: Wiley, translated into Polish: Krótka sprzedaż. Jak czerpać zyski z niepowodzeń spółek, tłum. J. Juruś, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu