BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziukiewicz Małgorzata (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Title
Analiza zmian struktury wydatków gospodarstw domowych (na podstawie miar podobieństwa)
An Analysis of Changes on the Household Expenditure Pattern (Based on the Similarity Measures)
Source
Handel Wewnętrzny, 2010, nr 3, s. 17-25, tabl., rys.
Keyword
Miara podobieństwa, Konsumpcja gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Dochody gospodarstw domowych, Porównania międzynarodowe
Similarity measure, Consumption in household, Household expenditures, Household income, International comparisons
Note
summ., rez.
Abstract
Analizę różnic w strukturze konsumpcji polskich gospodarstw w latach 2000-2008 dokonano na podstawie miar podobieństwa, będących zmodyfikowanymi wartościami entropii warunkowej. Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi, czy w miarę upływu czasu te różnice w strukturze konsumpcji potęgują się, czy też niwelują. Ponadto, przyjrzymy się różnicy (dystansowi) między strukturą wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych w Polsce i Unii Europejskiej. Wzorce konsumpcji szybko się zmieniają - obecnie w ciągu kilku lat, a nawet roku. Na przykładzie wzorów konsumpcji gospodarstw domowych ludzi młodych zamieszkujących różne regiony naszego kraju pokażemy, iż poznanie konsumpcyjnych wzorców gospodarstw domowych nie jest łatwe. (fragment tekstu)

An analysis of differences in the Polish households' consumption pattern in 2000-2008 was made on the grounds of similarity measures, being modified values of conditional entropy. The present article is an attempt to answer whether, over the time, those differences in the consumption pattern are increasing or declining. Moreover, we shall look at the difference (distance) between the pattern of consumer expenditure made by households in Poland and in the European Union. Consumption pattern have been changing quickly -currently, within a few years, and even within a single year. On the example of consumption patterns of households of young people living in various regions of Poland, we shall show that it is not easy to learn the households' consumption patterns. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Cz. Bywalec, L. Rudnicki, Konsumpcja, PWE, Warszawa 2002.
  2. Konsumpcja w Polsce. Raport roczny, IBRKK, Warszawa 2009.
  3. I. Kudrycka, Problemy i metody modelowania ekonometrycznego, PWN, Warszawa 1984.
  4. I. Kudrycka, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania funduszy unijnych na rozwój w latach 2004-2006, w: Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społeczno-gospodarczych, red. J. Pociecha, Akademia Ekonomiczna, Kraków 2009.
  5. M. Radziukiewicz, Zasięg ubóstwa w Polsce, PWE, Warszawa 2006.
  6. H. Theil, Economic Forecasts and Policy, North Holland, Amsterdam 1961.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu