BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Cezary W. (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego; Uniwersytet Łódzki; Uniwersytet Medyczny w Łodzi), Domagała Alicja (Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego)
Title
Kadry medyczne opieki zdrowotnej : niektóre problemy, postulowane działania
Medical Service Staff : Problems and Proposed Actions
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2011, nr 2, s. 29-41, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Zasoby ludzkie, Migracja zarobkowa, Personel medyczny
Health care, Human resources, Economic migration, Medical staff
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywność systemu ochrony zdrowia i jakość realizowanych świadczeń medycznych uzależnione są w głównej mierze od wiedzy, umiejętności i motywacji pracowników. Stąd krytyczna rola i znaczenie personelu medycznego dla prawidłowego działania jednostek ochrony zdrowia i całego systemu. Powszechnie uważa się, że czynnikiem warunkującym prawidłowe funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej w kraju jest wielkość i jakość kadry medycznej. Dobrze wykształcony i zmotywowany personel medyczny stanowi fundament pomyślnego osiągania celów zdrowotnych, jakie stoją przed systemem zdrowotnym każdego kraju. (abstrakt oryginalny)

The effectiveness of the healthcare system and the quality of medical services depends largely on the knowledge, skills, and motivation of employees, hence the critical role and importance of medical personnel in the proper functioning of healthcare units and the system in its entirety. It is commonly believed that the size and quality of medical staff influences the proper functioning of a country's healthcare system. What is more, well-trained and motivated medical staff is the cornerstone of the successful achievement of the healthcare objectives faced by each country's health care system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buchan J. (2008), How can the migration of health service professionals be managed so as to reduce any negative effects on supply?, "HEN-OBS joint policy brief ", nr 7, [http://www.euro.who.int/_data/assets/pdf_file/0006/75453/E93414.pdf].
 2. Canadian Health Services Research Foundation (2007), Health Human Resources Modeling: Challenging the Past, Creating the Future, Ottawa.
 3. European Commission (2008), Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels.
 4. European Commission (2009), Report on the open consultation on the Green Paper on the European Workforce for Health, Brussels.
 5. International Labour Organisation (1999), Terms of employment and working conditions in health sector reform, Geneva.
 6. Ministerstwo Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych, Biuletyny Statystyczne za lata 1999-2009.
 7. Ministerstwo Zdrowia (2006), Monitorowanie migracji polskich lekarzy, pielęgniarek i położnych po przystąpieniu Polski do UE" - raport z realizacji programu w 2006 r.
 8. Mladovsky P., Leone T. (2010), Specialist human resources for health in Europe: are we ready? "Euro Observer, The Health Policy Bulletin of the European Observatory on Health Systems and Polices", nr 2, vol. 12.
 9. WHO Report (2006), Human resources for Health in the WHO European Region, WHO Regional Office for Europe, Copenhagen.
 10. WHO (2009), Global Atlas of the Health Workforce, [http://apps.who.int/globalatlas/default.asp].
 11. WHO (2010), WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel, 21 May 2010, SIXTY-THIRD WORLD HEALTH ASSEMBLY, [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63/A63_R16-en.pdf].
 12. Wójcik G., Sienkiewicz Z., Wrońska I. (2007), Migracja zawodowa personelu pielęgniarskiego jako nowe wyzwania dla systemów ochrony zdrowia, "Problemy Pielęgniarstwa", tom 15, zeszyt nr 2, 3.
 13. World Bank (2008), Health Data Report.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu