BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Ryszard
Title
Zastosowanie metody współczynnika "IOB" do projektowania składu stabilnych emulsji
Application of inorganic-organic balance (IOB) method in design of stable emulsion composition
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2006, nr 3, s. 54-69, bibliografia 14 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Substancje powierzchniowo czynne, Emulsje, Kosmetyki, Metody badania jakości, Towaroznawstwo przemysłowe
Surfactants, Emulsions, Cosmetics, Quality testing methods, Industrial commodities
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przedstawiono koncepcję równowagi nieorganiczno-organicznej (IOB) sub-stancji oraz pojęcie współczynnika IOB. Liczbowa wartość współczynnika IOB jest zdefi-niowana jako iloraz wartości nieorganicznej (IV) i wartości organicznej (OV) obliczonych dla danego związku chemicznego. Zestawiono wartości liczbowe udziałów składników emulsji do obydwu wartości i podano kilka przykładów wartości współczynników: IV, OV oraz IOB obliczonych dla różnych związków, w większości powszechnie stosowanych surfaktantów. Omówiono budowę wykresów IOB i ich zastosowanie do projektowania składu stabilnych emulsji, które mogą być stosowane w recepturach kremów, kosmetyków oraz farmaceutyków. Zastosowanie metody IOB zilustrowano liczbowym przykładem doboru ilości składników emulsji. (streszcz. oryg.)

In this work we describe the conception of inorganic-organic balance (IOB) for substances and the term of IOB coefficient. The numerical value of the IOB coefficient is defined as the quotient of inorganic (IV) and organic (OV) values for a given chemical compound. We present numerical contributions of emulsion components to both values and give several examples of IV, OR and IOB value calculated for various compounds, mostly for widely used surfactants. We describe the construction of IOB diagram and its application for pre-diction of components of stable emulsions that can be applied in creams and cosmetics as well as in pharmaceutics formulations. The application of the method is illustrated by nu-merical example for selection of quantitative composition of the emulsion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu