BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poczta Walenty (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Wspólna polityka rolna UE po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa
EU Common Agricultural Policy after 2013 - Substantiation, Functions and Directions of Development in the Context of Interests of Polish Agriculture
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 38-55, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Wspólna Polityka Rolna, Rolnictwo, Dopłaty dla rolnictwa, Polska w UE, Polityka rolna
Common Agricultural Policy (CAP), Agriculture, Payments for agricultural, Poland in EU, Agricultural policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł jest głosem w dyskusji nad przyszłym kształtem WPR UE. Nawiązuje do tekstu opublikowanego w numerze 2/2010 "Wsi i Rolnictwa" "Wspólna polityka rolna po 2013 roku - propozycje zmian", zawarto w nim również autorskie przemyślenia, dotyczące przyszłego kształtu WPR. Model WPR po 2013 roku jest sprawą niesłychanie żywotną z punktu widzenia polskiego sektora rolnego i polskiej wsi, ale też polskiej gospodarki. Oczekiwania polskiego sektora rolnego względem WPR w latach 2014-2020 wyznaczać będzie poziom wsparcia z 2013 roku oraz potrzeby modernizacyjne sektora i dostarczanie przez rolnictwo dóbr publicznych. Analiza przeprowadzona w artykule wskazuje, że dla Polski pierwszorzędne znaczenie mają instrumenty polityki rolnej realizowane w obu filarach WPR. Ważny pozostaje poziom wsparcia, jego wspólnotowy charakter oraz zachowanie równowagi między wsparciem bezpośrednim, instrumentami prośrodowiskowymi i promodernizacyjnymi. (abstrakt oryginalny)

This article is a contribution to the discussion about the future shape of the European Union's Common Agricultural Policy. It refers to the paper "Common Agricultural Policy after 2013 - proposal of changes" published in "Wieś i Rolnictwo 2010/2" and it includes the author's own reflections on the future shape of CAP. The model of CAP after 2013 is crucial not only from the point of view of the agricultural sector, but also from the point of view of the entire Polish economy. The expectations of the Polish agricultural sector towards CAP in 2014-2020 are going to be determined by the level of assistance recorded in 2013, by the sector's modernization needs and ability to fulfil its function as a provider of public goods. The analysis conducted in the article proves that policy measures from both pillars of CAP have a fundamental meaning for Poland. The level of assistance, its common character and the preservation of equilibrium between direct support and pro-environmental and pro-modernization measures remain important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamowicz M., 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we Wspólnej Polityce Rolnej. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1.
 2. Cardwell M, 2004: The European Model of Agriculture. Oxford University Press, Oxford.
 3. Draft Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013, 2010. Rapporteur: G. Lyon. Committee on Agriculture and Rural Development.
 4. Hardt Ł., 2008: Wspólna polityka rolna a polityka spójności w kontekście przeglądu budżetu UE. "Wieś i Rolnictwo" 4.
 5. Małysz J., 2001: Reorientacja WPR - implikacje dla krajów kandydackich. "Wieś i Rolnictwo" 1.
 6. Model płatności bezpośrednich po 2013 r., 2010. Materiał na posiedzenie Zespołu ds. opracowania koncepcji i propozycji warunków oraz zasad WPR po 2013 roku. Departament Programowania i Analiz MRiRW, Warszawa.
 7. Pawlak K., Poczta W" 2010: Potencjał polskiego rolnictwa pięć lat po akcesji Polski do UE jako przesłanka jego konkurencyjności. "Wieś i Rolnictwo" 1.
 8. Poczta W., Pawlak K., Kiryluk-Dryjska E., Siemiński P, 2007: Perspektywy polskich gospodarstw rolnych w europejskim modelu rolnictwa. Roczniki Naukowe SERIA IX, 2.
 9. Poczta W., Czubak W., Pawlak K., 2009: Zmiany w wolumenie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 4.
 10. Poczta W., Czubak W., Sadowski A., Siemiński P., 2010: Scenariusze płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej po 2013 roku. Maszynopis. Poznań.
 11. Tomczak E, 2009: Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju polskiego rolnictwa. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Wilkin J., 2009: Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. W: Polityka gospodarcza a rozwój kraju. Red. U. Płowieć. PTE, Warszawa.
 13. Zahrnt V., 2009: Public Money for Public Goods: Winners and Losers from CAP Reform. "ECIPE Working Paper" 8.
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu