BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chyłek Eugeniusz Karol (Komisja Europejska), Gotkiewicz Wojciech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Mickiewicz Bartosz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Polityka wspierania badań i rozwoju technologicznego Unii Europejskiej
The Policy of Support for Research and Technological Development of the European Union
Source
Wieś i Rolnictwo, 2010, nr 3, s. 88-106, rys., tab.
Keyword
Polityka naukowa, Rozwój technologiczny, Europejska Przestrzeń Badawcza, Program Ramowy, Konkurencyjność, Innowacje
Scientific policy, Technological development, European Research Area (ERA), Framework Programme, Competitiveness, Innovations
Note
streszcz., summ.
Company
Komisja Europejska, Unia Europejska (UE)
European Commission, European Union (EU)
Abstract
W artykule przedstawiona została analiza najważniejszych dokumentów Rady Europy, Komisji Europejskiej oraz ekspertów instytucji unijnych, dotyczących kierunków współczesnej strategii badań naukowych kreowanych przez Unię Europejską. Omówione zostały podstawowe uwarunkowania realizacji polityki wspierania badań naukowych i rozwoju technologicznego Wspólnoty na tle rozwiniętych i rozwijających się systemów wsparcia nauki i badań. Przedstawiono cele budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej oraz warunków wykorzystania trójkąta wiedzy na rzecz rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego krajów Unii Europejskiej. Przedstawiono także podstawowe informacje dotyczące warunków realizacji 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem jego wykorzystania na rzecz badań i postępu technologicznego w sektorze rolno-spożywczym. Omówiono również stan realizacji zobowiązań krajów członkowskich Unii Europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pieniędzy przeznaczonych z budżetu, a także środków pozabudżetowych na badania i rozwój. (abstrakt oryginalny)

The article analyzes the most important documents prepared by the Council of Europe, the European Commission and experts of EU institutions, which relate to the directions of the present research strategy of the European Union. It describes the principal factors that determine the implementation of the EU policy of support for research and technological development efforts against the background of existing and developing systems of assistance to science and research work. The article presents the aim of the organization of the European Research Area as well as the conditions of the utilization of the triangle of knowledge for the purpose of civilization and economic advancement of the EU countries. It also provides essential information on the conditions of implementation of the European Union's Seventh Framework Programme, with special emphasis on its utilization for the purpose of stimulating research and technological progress in the food and agricultural sector. The authors of the article also discuss the state of the execution of the EU countries' obligations in respect of the allocation of funds for research and development from state budgets and from non-budget sources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-1673
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu