BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przystupa Jan
Title
Analiza realnego kursu długookresowej równowagi złotego przy wchodzeniu do ERM-2 i strefy euro
Source
Studia i Materiały / Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 2009, nr 89, 32 s., rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Równowaga finansowa, Kurs walutowy, Prognozowanie kursów walut, Strefa euro
Financial equilibrium, Exchange rates, Exchange rates forecasting, Eurozone
Abstract
Zanalizowano kurs realny złotego deflowany indeksem cen towarów i usług konsumpcyjnych i różnicy cen konsumpcyjnych w kraju i za granicą. Do oszacowania realnego kursu równowagi długookresowej wybrano koncepcję kursu naturalnego (NATREX) zawierającą mniej elementów subiektywnych niż często używany fundamentalny kurs równowagi (FEER) i jego modyfikacje stosowane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Ponadto rozwiązania, które daje NATREX, są stabilne w czasie, zależne przede wszystkim od relacji pracy i kapitału w funkcji produkcji typu Cobba-Douglasa. Wyniki są najbardziej zbliżone do szacunków otrzymywanych z modeli równowagi ogólnej. (fragm. tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Alberola E., Navia D., Equilibrium Exchange Rates in New EU Members: External Impalances vs. real convergence, Bank of Spain, 2007.
 2. Bulir A., Smidkova K., Exchange Rates in the New EU Accession Countries: What Have We Learned from the Forerunners?, IMF Working Paper, WP/05/27, February 2005.
 3. Cincibuch M., Podpiera J., Beyond Balassa-Samuelson: Real Appreciation in Tradables in Transition Countries, Economics of Transition vol. 14(3)/2006, The European Bank for Reconstruction and Development.
 4. Coudert V., Couharde C., "Real Equilibrium Exchange Rate in European Union New Member and Candidate", 3rd Euro frame Conference on Economic Policy Issues in the European Union, 2 June 2006, Berlin.
 5. Detken C., Martinez C. M., The Effective Euro Equilibrium Exchange Rate since the 70'ties: A Structural Natrex Estimation, ECB Conference Paper, 2001.
 6. Driver R., Westaway P., Concepts of equilibrium exchange rates, Bank of England, June 2003.
 7. Egert B., Equilibrium Exchange Rates in New EU Member States. Theoretical and Empirical Considerations, Oesterreichische Nationalbank, 2005.
 8. Egert B., Real Convergence, Price Level Convergence and Inflation Differentials in Europe, Working Paper 138/2007, Oesterreichische Nationalbank.
 9. Egert B., Halpern L., Equilibrium exchange rates in Central and Eastern Europe: a meta-regression analysis, Bank of Finland, Discussion Papers 4/2005.
 10. Evans M., Lyons R., How Is Macro News Transmitted to Exchange Rates, Journal of Financial Economics, 2008.
 11. Federici D., Gandolfo G., Endogenous Growth in an Open Economy and the Real Exchange Rate, University of Rome, June 2001.
 12. Fic T. i inni, Model gospodarki polskiej ECMOT, Materiały i Studia 194/2005, NBP.
 13. Gandolfo G., Felettigh, The NATREX: an Alternative Approach. Theory and Empirical Verifications, CIDEI Working Paper, no. 52, November 1998.
 14. Gradziewicz M., Kolasa M., Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, NBP, Bank i Kredyt, luty 2004.
 15. Horvath R., Komarek L., Equilibrium Exchange Rates in EU New Members: Applicable for Setting the ERM II Central Parity?, Czech National Bank, 2006.
 16. Kłos B., Kokoszczyński R., Łyziak T., Przystupa J., Wróbel E., Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polski, Materiały i Studia nr 10/2004, NBP, Warszawa 2004.
 17. MacDonald R., Ricci L.A., Real exchange rates, imperfect substitutability and imperfect competition, Journal of Macroeconomics, vol. 29(4)/2007.
 18. Martinez C.M., The Structural Approach of a NATREX Model on Equilibrium Exchange Rates, Universidad de Murcia, Spain, July 2003.
 19. Rubaszek M., A Model of Balance of Payments Equilibrium Exchange Rate: Application to the Zloty, Eastern European Economics, 42(3)/2004.
 20. Staff Report for the 2009 Article IV Consultation-Republic of Poland. IMF, July 2009.
 21. Stein J.L., Paladino G., Exchange Rate Misalignments and Crises, Brown University Working Paper 98/7,1998.
 22. Stein J.L., The Transition Economies: a NATREX Evolution of Research, CESIFO Working Paper, No. 1449, April 2005.
 23. Stein J.L., The Real Exchange Rate, Journal of Banking and Finance, 14 (5), special issue, 1990
Cited by
Show
ISSN
1898-8393
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu