BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maśloch Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Współczesne trendy globalizacji
Current Globalization Trends
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 145-162, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Keyword
Globalizacja, Konsument, Rynek
Globalization, Consumer, Market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Globalizacja jako metoda rozwiązywania wszelkich problemów społecznych, zwycięstwo globalnej gospodarki rynkowej i samoregulacja globalnego rynku konsumenta - te jakże ważne problemy dotyczące związków korelacyjnych pomiędzy współczesną globalizacją a tworzeniem się rynku konsumenta stanowią treść niniejszego artykułu. Przedstawia on w sposób logiczny istotę współczesnej globalizacji wraz z pogłębioną analizą, czy i w jaki sposób wpływa ona na zmiany na rynku konsumenta, przy jednoczesnym założeniu, że proces ten jest zjawiskiem ciągłym, którego ram czasowych nie sposób precyzyjnie określić. (abstrakt oryginalny)

Admiration for globalization. Globalization as a method of solving all social problems, the victory of global market economy and the self-regulating aspect the of global consumer market - these significant issues, concerning the correlations between the modern globalization and the consumer market, are the main content of this study. It shows a nature of modern globalization with a detailed analysis of whether and how these phenomena influence changes on the consumer market. (abstract original)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Baker T. H., The Consumer in the global market. The OECD Observer 1995, nr 192.
 2. Bielański S., Biernat T., Wokół problematyki integracji europejskiej. Toruń: Wydaw. Adam Marszalek, 1999. ISBN 83-7174-541-9.
 3. Brake T., Walker D., Doing Business Internationally. The Workbook to Cross - Cultural Success. Princeton: Training Management Corporation, 1995.
 4. The Economist z 8.04.2000.
 5. Ghemawat P., Distance Still Matters - the Hard Reality of Global Expansion. Harvard Business Review 2001, September.
 6. Globalizacja [on-line]. [Dostęp 5.07.2008]. Dostępny w World Wide Web: http://www.globalizacja.wp.pl.
 7. Gwiazda A., Globalizacja i regionalizacja gospodarki światowej. Toruń: Wydaw. Adam Marszałek, 1999.
 8. Kłoskowska A., Kultury narodowe wobec globalizacji a tożsamość jednostki. Kultura i Społeczeństwo 1997, nr 4.
 9. Kołodko G, Moja globalizacja, czyli dookoła świata i z powrotem. Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2001. ISBN 83-7285-027-5.
 10. Kornacka D., Globalizacja - implikacje dla przedsiębiorstw. Szczecin: Wydaw. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000. Seria: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 11. Kotler P., Marketing. Warszawa: PWN, 1994.
 12. Kowalik T., Kapitał globalny a tendencje egalitarne i antyegalitarne. W: Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE, 2002.
 13. Liberska B. (red.), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. Warszawa: PWE, 2002. ISBN 83-208-1378-6.
 14. Ostry S., Globalisation and Soveregnity. Montreal: Mc Gill University, 1997.
 15. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategie i zarządzanie. Warszawa: Wydaw. Felberg SJA, 2001. ISBN 83-88667-03-3.
 16. Strategor, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE, 1995. ISBN 83-208-0983-5.
 17. Strużycki M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydaw. Difin, 2000.
 18. Toffler A., Szok przyszłości. Warszawa: PWE, 1999.
 19. Toffler A., Wojna i antywojna. Warszawa: PWE, 1998. ISBN 83-7129-700-9.
 20. Żorska A., Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12673-6.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu