BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bunikowski Dawid (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Wolność oraz postęp a idee liberalne i komunitarystyczno-konserwatywne w prawie
Freedom and Progress in the Context of Liberal and Communitarian-Conservative Ideas in the Law
Source
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu, 2009, nr 8, s. 193-208, bibliogr. 45 poz.
Keyword
Liberalizm, Prawo, Wolność
Liberalism, Law, Freedom
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy rozwoju wolności w majestacie prawa, a także liberalnych oraz komunitarystyczno-konserwatywnych idei w doktrynie prawa i w prawie rozumianym jako system konwencjonalnie ustanowionych reguł. Najważniejsze pytanie brzmi: dokąd zmierzamy? Do świata ludzi odpowiedzialnych moralnie czy do zagłady cywilizacji? Wolność rozumiana jako szersze pole dokonywania w sposób legalny różnych działań ludzkich wciąż się rozszerza. Zjawiska, które w artykule nazywa się przypadkami kontrowersyjnymi moralnie, jak aborcja lub eutanazja, są najlepszymi przykładami tego procesu w naszej kulturze (Zachód). Autor zgadza się z opinią że sumienie wydaje się lepszym sposobem formowania naszej osobowości i moralności niż prawo. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns the development of freedom in the majesty of the law and also liberal and communitarian-conservative ideas in the doctrine of the law, as well as the law as a system of conventionally established rules. The main question is: where are we going to? To the world of the morally responsible people or towards a disaster of the civilization? Freedom understood as a wider field of lawfully and legally human acts is still spreading. The phenomena, which I call "morally controversial cases", such as abortion or euthanasia, are the best examples of that process in our culture (the West). I agree with the opinion that conscience seems to be a better measure of our personality and morality formation than the law. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Alexy R., Tbeorie derjuństischen Argumentation. Die Theorie des rationalen Diskurses ais Theorie der juństischen Begruendung. Wyd. 2. Frankfurt am Main 1991.
 2. Bartyzel J., Konserwatyzm bez kompromisów. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce XX wieku. Toruń: Wydaw. Adama Marszałek, 2002. ISBN 83-7322-290-1.
 3. Bartyzel J., W gąszczu liberalizmów. Lublin: Fundacja Servire Veritati. Instytut Edukacji Narodowej, 2004. ISBN 83-914599-6-9.
 4. Bator A., Instrumentalizacja jako aspekt prawa. W: Leszczyński L. (red.), Zmiany społeczne a zmiany w prawie. Aksjologia. Konstytucja. Integracja Europejska. Lublin: Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999. ISBN 83-227-1461-0.
 5. Borecki P., Koncepcja relacji Kościoła i państwa w nauczaniu społecznym Jana Pawła II. Państwo i Prawo 2005, nr 5.
 6. Borecki P., Państwo neutralne światopoglądowo - ujęcie komparatystyczne. Państwo i Prawo 2006, nr 5.
 7. Bunikowski D., Enforcement of morality by the law. Romanian Review of Philosophy of Law and Social Philosophy 2008, nr 1.
 8. Bunikowski D., Instrumentalizm prawa, prawo hegemona a polityka władzy. Jurysta 2007, nr 2.
 9. Dworkin R., Law's Empire. London: Fontana Paperbacks, 1986. ISBN 0006860281.
 10. Fritzhand M., What Is the Meaning of Tolerance at a Time of Cultural Diversity? Dialectics and Humanism 1979, Vol. 6, No. 4.
 11. Fuller L, Moralność prawa. Warszawa: "ABC", 2004. ISBN 83-7284-926-9.
 12. Garlicki L, Wolność sumienia i wyznania. Prawo i Życie 1999, nr 11.
 13. Gellner E., The Social Roots of Egalitarianism. Dialectics and Humanism 1979, Vol. 6, No. 4.
 14. Hare R. M., Justice and Equality. Dialectics and Humanism 1979, Vol. 6, No. 4.
 15. Janyga W., Wolność sumienia i wyznania wobec wyzwań pluralizmu religijnego. Państwo i Prawo 2004, nr 10.
 16. Kant I., O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest wart w praktyce. W: Klemme H. F. (oprać), O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest wart w praktyce. Do wiecznego pokoju. Projekt filozoficzny. Toruń: Wydaw. COMER, 1995. ISBN 83-85149-46-5.
 17. Kubuj K., Zasada laickości we Francji. Prawo i Życie 2001, nr 1.
 18. Lang W., Instrumentalne pojmowanie prawa a państwo prawa. Państwo i Prawo 1991, nr 12.
 19. Lang W., Związki między prawem i moralnością w procesie tworzenia prawa. W: Skąpska G. (red.), Prawo w zmieniającym się społeczeństwie. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin Profesor Marii Boruckiej-Arctowej. Toruń: Adam Marszałek, 2000. ISBN 83-7174-599-0.
 20. Kuehnelt-Leddihn von E., Ślepy tor. Ideologia i polityka lewig 1789-1984. Kąty Wrocławskie: Wektory, 2007. ISBN 978-83-60562-16-L
 21. Lorenzem L., Moralność. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania. Częstochowa: Edycja Św. Pawła, 2001. ISBN 83-7168-433-9.
 22. Malinowski B., Jednostka, społeczność, kultura. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, t. 8. ISBN 83-01-13217-5.
 23. Malinowski B., Wolność i cywilizacja. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2001, t. 10. ISBN 83-01-13469-0.
 24. Morawski L., Co może dać nauce prawa postmodernizm? Toruń: TNOiK "Dom Organizatora", 2001.
 25. Morawski L., Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Warszawa: Wydaw. PWN, 2003. ISBN 83-7334-240-0.
 26. Morawski L., Spór o pojęcie państwa prawnego. Państwo i Prawo 1994, nr 4.
 27. Morawski L., Zasada państwa prawnego - próba reinterpretacji. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Prawo 1996, nr 35.
 28. Munoz Batista J., Reflexiones sobre los Valores de Libertad e Igualdad (Aspecto Filosofico y Social). W: Memoria delX Congreso Mundial Ordinario de Filosofia delDere-choy Filosofia Social (I.V.R.). Mexico: Universidad de Mexico, 1981, Vol. 3.
 29. Nozick R., Anarchia, państwo, utopia. Warszawa: Fundacja "Aletheia", 1999. ISBN 83-87045-36-5.
 30. Pietrzykowski T., Etyczne problemy prawa. Katowice: Naukowa Oficyna Wydawnicza, 2005. ISBN 83-922532-0-5.
 31. Prostak R., Konstytucyjna zasada neutralności światopoglądowej państwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Państwo i Prawo 2004, nr 3.
 32. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny Alfonso Lopez Trujillo w wywiadzie dla "II Tempo". PAP z 2.07.2006.
 33. Rawls J., Liberalizm polityczny. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12644-2.
 34. Rawls J., Teoria sprawiedliwości. Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 1994. ISBN 83-01-11387-1.
 35. Raz J., Autonomy, Toleration and The Harm Principle. W: Gavison R. (red.), Issues in Contemporary Legal Philosophy. The Influence ofH. LA. Hart, [b.r.], [b.m.], part 3. Raz J., Muliculturalism. Ratio Juris 1998, nr 11.
 36. Rorty R., Obiektywność, relatywizm, prawda. Warszawa: Fundacja "Aletheia", 1999. ISBN 83-87045-42-X.
 37. Sadurski W., Uberalów nikt nie kocha. Eseje i publicystyka w latach 1996-2003. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2003. ISBN 83-7255-157-X.
 38. Stelmach J., Sarkowicz R., Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1998. ISBN 83-233-1152-8.
 39. Villapando Nava J. M., Premisas axiologico educativas, para una concepcion del pro-greso social. W: Memoria del X Congreso Mundial Ordinario de Filosofia del Derechoj Filosofia Social(I.V.R.). Mexico: Universidad de Mexico, 1981, Vol. 3.
 40. Wielgus S., Kaplan wobec ofensywy ideologii neomarksizmu i postmodernizmu we współczesnym świecie. Niedziela z 29.02.2004, "Dodatek Akademicki".
 41. Wielomski A., Konserwatyzm. Główne idee, nurty i postacie. Warszawa: Fijorr Publishing, 2007. ISBN 9788389812438.
 42. Wywiad z Fernando Savaterem. Gazeta Wyborczą 2 2.07.2006.
 43. Wywiad z T. Gadaczem. Polityka z 17.12.2005, dodatek "Niezbędnik Inteligenta".
 44. Akty prawne
 45. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 ze zm.
Cited by
Show
ISSN
1643-8175
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu