BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górniak Małgorzata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Analiza i ocena realizacji strategii bezpośredniego celu inflacyjnego w Polsce w latach 1999-2006
The Analysis and Evaluation of the Inflation Targeting Strategy in Poland (1999-2006)
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 25-45, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Wskaźniki makroekonomiczne, Banki centralne, Instrumenty polityki pieniężnej, Bezpośredni cel inflacyjny, Przegląd literatury, Przyczynowość w sensie Grangera
Macroeconomic indicators, Central banks, Monetary policy instruments, Inflation targeting, Literature review, Granger casuality
Note
summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę zweryfikowania dwóch hipotez, po pierwsze, że w przyjętym okresie badawczym w Polsce bank centralny prawidłowo realizował strategię BCI i po drugie, że strategia ta była skuteczna z punktu widzenia wpływu stóp procentowych NBP na oczekiwania inflacyjne. Dla zweryfikowania postawionych hipotez przeprowadzono badanie z wykorzystaniem testu przyczynowości w sensie Grangera (Granger causality test) oraz funkcji reakcji. W pierwszej części artykułu zaprezentowano wyniki badań nad inflacją w Polsce, wykorzystujących zarówno test przyczynowości Grangera, jak i inne narzędzia analityczne. W kolejnym kroku została wyjaśniona istota wybranej metody badawczej. Następnie przeprowadzono analizę empiryczną z wykorzystaniem programu Eviews, zaprezentowano wyniki badania i wyciągnięto wnioski. (fragment tekstu)

The main goal of this article is to analyse and evaluate the inflation targeting strategy in Poland. The author attempts to verify two hypotheses: first, that in Poland during the period 1999-2006 the central bank realized the inflation targeting strategy correctly, second, that this strategy was effective from the viewpoint of the influence of interest rates on inflation expectations. To verify these hypotheses, the Granger causality test was used. The article is divided into four sections. In the first section the author reviews the related literature. The second one contains a description of methodology of the analysis. The third one includes an empirical analysis of inflation. Finally, the author presents the results of research and conclusions. The empirical results indicate that monetary transmission mechanism did not work correctly and the central bank could not influence the level of inflation efficiently, because inflation expectations did not respond to changes in the interest rate. On the other hand, the investigation shows that the central bank realized the monetary policy correctly because it reacted to changes in the level of inflation expectations, output gap and inflation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Charemza W., Deadman R., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997.
 2. Górecki B., Ekonometria, Wyd. WSDG, Warszawa 2006.
 3. Krusec D., Is Inflation Targeting Effective? Monetary Transmission in Poland, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, European University Institute Firenze, Italy 2005.
 4. Maddala G.S., Ekonometria, PWN, Warszawa 2006.
 5. Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej: przegląd głównych teorii oraz specyfika transmisji w Polsce, R. Kokoszczyński (red.), Materiały i Studia, nr 91, NBP, Warszawa 1999.
 6. Musielak-Linkowska M., Cel inflacyjny w Polsce. Założenia i realizacja, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2006.
 7. Syczewska E.M., Analiza relacji długookresowych: Estymacja i weryfikacja, SGH, Warszawa 1999.
 8. Urbańska A., Polityka monetarna: współczesna teoria i analiza empiryczna dla Polski, NBP, Materiały i Studia, nr 148, Warszawa 2002.
 9. Welfe A., Ekonometria, PWE, Warszawa 2003.
 10. www.nbp.pl
 11. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu