BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Młodkowski Paweł (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Title
Polityka pieniężna a modernizacja gospodarki w warunkach transformacji systemu gospodarczo-politycznego
Monetary Policy and Modernization of Polish Economy during the Economic and Political System Transformation
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 78-87, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Polityka pieniężna, Przekształcenia systemowe w gospodarce, Polityka gospodarcza państwa, Polityka pieniężna NBP
Monetary policy, Systemic transformations in the economy, State economic policy, NBP monetary policy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przechodzenie z gospodarki centralnie planowanej do gospodarki rynkowej oznacza istotne zmiany nie tylko dla sektora prywatnego, ale i dla instytucji odpowiedzialnych za formułowanie i prowadzenie polityki gospodarczej. O ile proces decentralizacji związany z reformą wprowadzającą powiaty i nowy podział na województwa zmienił rozkład obowiązków i zadań finansowanych daninami publicznymi, o tyle polityka pieniężna pozostała zcentralizowana. Każdy bank centralny dąży do osiągnięcia swych celów poprzez wpływanie na decyzje podmiotów świadczących usługi pośrednictwa finansowego oraz na decyzje o inwestycjach i oszczędnościach wszystkich podmiotów w gospodarce. Ze względu na to, że sektor finansowy podlegał dynamicznemu wzrostowi i rozwojowi, a zamożność społeczeństwa wzrastała, gruntownie zmieniały się warunki, w jakich bank centralny w Polsce prowadził swoją politykę. Artykuł stanowi przyczynek do dyskusji na temat zmian wynikających z modernizacji polskiej gospodarki i ich wpływu na skuteczność polityki pieniężnej. (abstrakt oryginalny)

Moving from the centrally planned economy to a market oriented one means substantial changes not only for the private sector but also for institutions responsible for formulating and conducting the domestic economic policy. While the administrative reform that created voivodships and counties was a result of a decentralization process, the monetary policy remained centralized. Every central bank is trying to achieve its goals by influencing decisions and actions of the financial intermediaries sector and the general public that decides about savings and investment. Due to a dynamic evolution of the financial sector in Poland and the fact that wealth of the society was systematically increasing, there were substantial changes in the environment in which the National Bank of Poland was conducting its monetary policy. The paper is an attempt to initiate a discussion on changes for efficiency of the monetary policy resulting from the modernization of the national economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borio C., Filardo A., 2007, Globalisation and Inflation: New Cross-Country Evidence on the Global Determinants of Domestic Inflation, BIS Working Paper No. 227.
  2. Coase R, 1937, The Nature of the Firm, "Economica", Vol. 4. No. 14, s. 386-405.
  3. deHaan J, Eijffmger S.C.W., Rybiński K., 2007, Central bank transparency and central hank communication: Editorial introduction, "European Journal of Political Economy" Vol. 23, Issue l,s. 1-8.
  4. Goodfriend, M., King R.G., 2005, The Incredible Volcker Disinflation, "Journal of Monetary Economics", Vol. 52, s. 981-1015.
  5. Mtodkowski P., 2008a, Kredyt handlowy w Polsce a polityka pieniężna NBP, „Gospodarka Narodowa", nr 3/2008, s. 1-18.
  6. Młodkowski P., 2008b, Convergence in monetary policy stance during pre-EMU period Case of Czech Republic and Poland [w:] Future of Banking after the Year 2000 in the World and in the Czech Republic (Volume XI Finance and Banking). Karvina: Silesian University, red. S. Poloucek, D. Stavarek, 2007, s. 558-571.
  7. Młodkowski P., 2009, Monetary Policy Convergence in the Pre- and Post-integration Period. Case of Baltic States and Poland, "European Integration Studies: Research and Topicalities", No. 3, s. 121-126.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu