BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Woźniak Michał Gabriel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Uniwersytet Rzeszowski / Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem)
Title
Dokąd zmierza rodzina, czyli "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny" w ujęciu Waldemara Tyca
Where is Family Going? 'Economic and Social Conditions of Family Transformation' by Waldemar Tyc
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 170-181, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Rodzina, Uwarunkowania społeczno-kulturowe, Socjologia rodziny
Family, Social and cultural condition, Sociology of the family
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia krytyczną ocenę nowej - opracowanej przez W. Tyca, konceptualizacji teoretycznego modelu ewolucji rodziny zrywającą z redukowaniem jednostki ludzkiej do indywiduum maksymalizującego policzalne w kategoriach rynkowych korzyści własne. Uwzględnienie, obok ekonomicznych, również kulturowych uwarunkowań modeli rodziny pozwoliło jej autorowi na wyznaczenie ścieżki transformacji rodziny od modelu tradycyjnego do modelu rodziny ponowoczesnej. Zwracają uwagę zagrożenia dla rozwoju społeczno-gospodarczego wynikające z aktualnego stanu rodziny. Dla ich przezwyciężenia postuluje się potrzebę interdyscyplinarnych badań nad tymi zagrożeniami w celu wypracowania skutecznej polityki prorodzinnej i spójnego systemu instytucjonalnego, sprzyjającego akumulacji i modernizacji kapitału ludzkiego dla zintegrowanego rozwoju na poziomie rodziny i reprodukcji kapitału społecznego (abstrakt oryginalny)

The paper presents critical assessment of a new concept - proposed by W. Tyc - of a theoretical model of family evolution that doesn't reduce human being to an individual who maximizes self benefits countable in market categories. By taking into account both economic and also cultural conditions of the family models the author was able to specify a way in which family trans-forms from traditional to postmodern model. The attention is paid to threats to socio-economic development induced by modern condition of family. To defeat them it is suggested to conduct interdisciplinary research in this field to elaborate effective pro-family policy and cohesive institutional system favourable for accumulation and modernization of human capital for integrated development on the family level and reproduction of social capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Atali J., 2002, Słownik XXI wieku (Dictionare du XXI siecle) 1998), Wydaw. Dolnośląskie, Wrocław.
 2. Becker G.S., 1990, Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich, PWN, Warszawa.
 3. Blaug M., 1995, Metodologia ekonomii, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Gauchet M., 2002, Nowy wiek osobowości. Próba psychologii współczesnej, Res Publica Nowa, nr 12.
 5. Fulcuyama F. J., 2000, Wielki wstrząs. Natura ludzka a odbudowa porządku społecznego, Politeja, Warszawa.
 6. Hayek F., 1987, Konstytucja wolności, WETRS, Warszawa, Wrocław.
 7. Kmita J., 1985, Kultura i poznanie, PWN, Warszawa.
 8. Kozyr-Kowalski S., 2004, Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
 9. Minner B., 1999, Zwięzła encyklopedia konserwatyzmu, Zysk i s-ka, Poznań.
 10. Merton R.K., 2002, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, PWN, Warszawa.
 11. NisbetR.A., 1986, Conservatism: Dream and Reality, University Minnesota, Minneapolis.
 12. Pattersona O., 2003, Kultura na poważne. Rama pojęciowa i przypadek Afroamerykanów [w:] L.E., Harrison, S.P. Hungtington, Kultura ma znaczenie, Zysk i s-ka, Poznań.
 13. Rothbard M.N., 1997, Power and Market. Government and the Economy, Sheed Andrevs and McKeel Kansas City.
 14. Sławiński S., 1993, Wychowanie do miłości, IWPAX, Warszawa
 15. Scruton R., 2002, Co znaczy konserwatyzm, Zysk i s-ka, Poznań.
 16. Stiglitz J.E., 2002, Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 17. Tyć W., 2007, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania transformacji rodziny, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. Tyszka Z., 2003, Rodzina we współczesnym świecie, Wydaw. UAM w Poznaniu, Poznań.
 19. Waite L.J., 2000, The Familyas social organization: Kay ideas for the twenty century, "Contemporary Sociology, vol. 29.
 20. Wilkin J., 1995, Jaki kapitalizm. Jaka Polska, PWN, Warszawa.
 21. Woźniak M.G., 2007, Paradoksy rozwoju kapitału ludzkiego jako źródło nierówności społecznych. Przypadek Polski [w:] Oblicza nierówności społecznych, ENETEJA Wydaw. Psychologii Kultury, Wrocław, s. 57-74.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu