BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudańska Agata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Ćwiertnia Katarzyna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Kiełbasińska Anna (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Konkolewska Kinga (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Matulewicz Agata (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Polak Piotr (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Światły Aneta (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student), Zazula Bartosz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, student)
Title
Świadomość ekologiczna społeczeństwa
Ecological Awareness of the Society
Source
Debiuty Ekonomiczne, 2008, nr 7, s. 115-126, wykr., bibliogr. 12 poz.
Issue title
Makro- i mikroekonomiczne problemy gospodarki rynkowej
Keyword
Świadomość ekologiczna, Zarządzanie środowiskiem, Targi, Badania ankietowe, Europejski System Ekozarządzania i Audytu, Normy ISO 14001
Ecological awareness, Environmental management, Fair, Questionnaire survey, Eco-management and Audit Scheme (EMAS), ISO 14001
Note
summ.
Abstract
W listopadzie 2006 roku przeprowadzono badanie, którego celem była ocena świadomości ekologicznej wystawców na Międzynarodowych Targach Ekologicznych POLEKO 2006. Podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań wśród tej części społeczeństwa, aby udowodnić następującą hipotezę: świadomość ekologiczna uczestników wystawy i pracowników firm, które prezentują się na targach ekologicznych, jest bardzo wysoka ze względu na profesję, jaką zajmują się ankietowani. Próbowano sprawdzić, czy rzeczywiście osoby, które są zawodowo związane z ekologią, interesują się tą kwestią, czy znają podstawowe zagadnienia z tej dziedziny, czy proekologiczny wizerunek nie jest jedynie elementem szeroko postrzeganej gry marketingowej oraz czy przedsiębiorcy rzeczywiście interesują się zagadnieniami związanymi z troską o środowisko. Badanie prowadzone było w formie wywiadu za pomocą kwestionariusza ankietowego. Ankieta zawierała 12 pytań dotyczących ogólnych kwestii ekologicznych oraz systemu zarządzania środowiskowego według międzynarodowej normy ISO 1400 i EMAS, czyli Europejskiego systemu ekozarządzania i audytu. (fragment tekstu)

This paper presents the research on ecological awareness of the participants of the International Ecological Fair Poleco 2006. The main thesis was that the awareness of the research group is higher than that of the other members of the society. Apparently the declared ecological awareness was quite high but the recognition of the ecological labels was surprisingly low. The majority of the exhibitors declared that they took the ecological issues into account in consumer decisions but this research proved that they did not recognize two main ecological labels. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamczyk J., Nitkiewicz T., Programowanie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 2. Borys T., Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2006.
 3. Brandy J., Environmental management in organizations, Institut of Environmental Management & Assessment, London 2005.
 4. Ejdys J., Kobylińska U., Lulewicz A., Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
 5. Matuszak-Flejszman A., Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, PZITS, Poznań 2001.
 6. Matuszak-Flejszman A., Od zarządzania środowiskowego do zintegrowanego, PZITS Oddział Wielkopolski; Poznań 2002.
 7. Matuszak-Flejszman A., System zarządzania środowiskowego w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2007.
 8. Ociepa A., Rozporządzenie Unii Europejskiej EMAS II - wymagania, warunki rejestracji, "Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia Klubu Polskie Forum ISO 14000 - INEM Polska" 2002, nr 1.
 9. Podstawy kompleksowego zarządzania jakością TQM, red. J. Łańcucki, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 10. Poskrobko B., Droga do systemu zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie, "Problemy Ekologii" 1997, nr 4.
 11. Poskrobko B., Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa 1998.
 12. Urbaniak M., Systemy zarządzania w praktyce gospodarczej, Wydawnictwo Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1730-2145
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu