BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Havryluk Ruslana (Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza)
Title
The Legal Nature of Treasury Revenues Due to State Payments : the Comparison of Competing Methodological Approaches
Natura prawna wpływów do skarbu państwa z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat : porównanie konkurencyjnych podejść metodologicznych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Ekonomiczna. Ekonomia (1), 2007, nr 42, s. 104-115, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Doktryny prawne, Podatki i opłaty, Dochody budżetowe, Administracja skarbowa, Skarb Państwa
Public finance, Legal doctrines, Taxes and fees, Budget revenue, Treasure administration, State Treasury
Note
streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Analiza dominujących w państwach zachodnich, z jednej strony, a w Ukrainie oraz niektórych innych państwach postsocjalistycznych, z drugiej strony, doktryn finansowo-prawnych i praktyki regulowania wpływów do skarbnicy państwowej z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat przekonuje, że w pierwszym wypadku u podstaw większości doktryn leży naturalno-pozytywne rozumienie prawa, podczas gdy podejścia doktrynalne i rozwiązania praktyczne problemów prawnych finansów publicznych w państwach postsocjalistycznych jeszcze nie wyzbyły się piętna etatyzmu, są wypełnione ideami i podejściami ortodoksyjnego pozytywizmu prawniczego. Konsekwencjami bezpośrednimi tych odmienności doktryn wyżej wymienionych jest zastosowanie w państwach zachodnich podejść postmodernistycznych w stosunku do regulowania prawnego finansów publicznych, wykorzystanie zasady przejrzystej rynkowej konkurencji. W Ukrainie oraz innych państwach postsocjalistycznych na razie istnieje sytuacja niedostosowanie obecnych zasad prawnych wpływów do skarbnicy państwowej z tytułu ogólnopaństwowych obowiązkowych opłat, jak środków państwowych, do ich rzeczywistej natury publiczno-prawnej jako własności społecznej.(abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Handbook of Public/ Ed/ by Auerbach A. Feldytein M.- Amsterdam North- Holland, 1985. -P.87.
 2. Hyman D.N., Public Finance, А Соntemporary Application of Theory to Policy – Chicago: The Dryden Press, 1990. - PP.72-73.
 3. Брагинский М.И., Витрянский В.В., Договорное право. Кн. 1. Общие положения. - М., 2001. - С. 284-295.
 4. Годмe П.М., Финансовое право. Пер с франц. – М.: Прогресс, 1980- С.37. Handbook of Public Economics/Ed. by Auerbach A.G., Feldstein M. - Amsterdam: North-Holland, 1985.
 5. Гражданское право. Т. 1 / Под ред. Е.А.Суханова. - М, 2002. - С. 511, 520.
 6. Добриловський M., Осноби фiнансовï науки. Курс лекцiй - Подебради: Украiнська господарська академiя в ЧСР, 1934. - С. 1.
 7. Ефимова Л.Г., Банковское право. - М, 1994. - С. 181.
 8. Карасева М.В., Финансовое право России: новые проблемы и новые подходы // Государство и право. -2003. - № 12. - С. 7-8.
 9. Конституции государств Европы: В 3-х т. Т.З. / Под ред. А А Окунькова - С 332.
 10. Конституции государств Европы: В 3-х т. Т.З. / Под ред. А.А.Окунькова. - М: Издво „Норма”, 2001.-С. 31.
 11. Мiтiлiно М.I., Основи фiнансовоï науки. - К.: Державне видавництво Украiни, 1929. -С. 114.
 12. Науково-практичний коментар Цивiльного Кодексу Украiни: У 2 т. / За ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С.Кузнецовоï, В.В.Луця. - К.: Хрiнком Iнтер, 2005. - Т. 1. - С. 543.
 13. Ожегов С.И., Словарь русского языка: Ок. 53000 слов. - М., 2003. - С. 70.
 14. Усков О. Ю., Право государственной собственности в Российской Федерации.- Белгород: Кооперативное образование, 2002. - С.73.
Cited by
Show
ISSN
1898-1976
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu