BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w kontekście innowacyjności i modernizacji regionu
Direct Foreign Investment in the Context of Innovation and Modernization of the Region
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 348-359, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Innowacyjność regionu
Foreign investment, Direct investments, Regional innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niestety, w najbliższym okresie pomimo już widocznych w poszczególnych regionach działań modernizacyjnych nie powinno dojść do radykalnej zmiany kierunków napływu kapitału zagranicznego do Polski. Nadal będzie on płynął do regionów zmodernizowanych, innowacyjnych, bogatych, mających odpowiednie sieci komunikacyjne, czyli do takich, w których są lub w najbliższej przyszłości będą budowane autostrady, co zwiększy atrakcyjność poszczególnych regionów. W myśl rozważań teoretycznych nadal BIZ będą lokowane głównie w centrach rozwojowych. W związku z tym lokalizacja przyszłych inwestycji zagranicznych będzie mogła mieć miejsce (zwłaszcza w regionach peryferyjnych), gdy władze lokalne same podejmą działania modernizacyjne. Zgodnie z przedstawionymi w artykule tezami zagraniczne inwestycje bezpośrednie z jednej strony przyciągają zasoby siły roboczej (często wykwalifikowanej), rozwój technologiczny, ale z drugiej strony nie mogą być dokonane bez ciągłych zmian innowacyjnych, modernizacyjnych, które potencjalny inwestor zagraniczny dostrzegłby jako szanse na osiągnięcie korzyści, zysku. (abstrakt oryginalny)

Unfortunately, in the near term, despite the modernization efforts in particular regions it should not lead to a radical change in direction of foreign capital inflow into Polish. It will continue to inflow into a modernized regions, innovative and rich, with appropriate communication networks, or where will be built highway, which will increase the attractiveness of individual regions. According to theoretical considerations, FDI continues to be invested mainly in the developmental centers. Therefore, the location of future foreign investment can take place (especially in the outermost regions), where the local authorities themselves take action towards modernization. As set forth in article theses, foreign direct investment on the one hand attracts the workforce (often skilled), technological development, but the other can not be made without the constant changes of innovation, modernization, which spotted the potential foreign investor as an opportunity for financial gain, profit. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bożyk P., 2008, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 2. Dziemianowicz W., Inwestycje zagraniczne jako czynnik rozwoju polskich regionów, Ekspertyza wykonana na zlecenie Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS,www.funduszestrukturalne. gov.pl/.. Jinwestycje%20zagraniczne%20dzi emianowicz.pdf.
 3. Jakubiak M., Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej, http://www.case.com.pl/upload/publikacja_plik/ bre62_3.pdf s. 43.
 4. Jaworek M., 2006, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w prywatyzacji polskiej gospodarki, Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 5. Karnacka D., 2000, Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a dyfuzja technologii, „Przegląd Organizacji", nr 10.
 6. Karaszewski W., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Dom Organizator, Toruń.
 7. Misala J., 2005, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wyd. SGH, Warszawa.
 8. Nytko M., 2009, Model stadiów rozwoju gospodarczego T. Ozawy jako narzędzie prognozy skutków rozwoju bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kraju goszczącym, Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw, Kraków.
 9. Ozawa T., 1992, Foreign direct investment and economic development, Transnational Corporation, No. 1, s. 27-54.
 10. Porter M.E., 1990, The Competitive Advantage of Nations, MacMillan, London, cyt. za I. Pawlas, 2001, Teoretyczne podstawy analizy konkurencyjności na poziomie makroekonomicznym [w:] Ewolucja przewagi konkurencyjnej gospodarki a procesy jej otwierania w drugiej połowie lat 90., red. T. Sporek, Wyd. Uczelniane AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 11. Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, przeł. A. Ehrlich, P WE, Warszawa.
 12. Umiński S., 2002, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Zakrzewska-Półtorak A., 2007, Kapitał zagraniczny jako czynnik innowacyjności regionu — zarys wybranych koncepcji teoretycznych. Miejsce innowacji we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego - teoria i praktyka, Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych, Prace Naukowe, Seria Konferencje, nr 7, 2007, Wrocław.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu