BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Huczek Agnieszka (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Polityka regionalna jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego polskich regionów
Regional Policy as an Instrument for Socio-Economic Development of Polish Regions
Source
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2010, z. nr 16, s. 375-387, bibliogr. 23 poz.
Keyword
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Rozwój społeczno-gospodarczy
Regional policy, Regional development, Social economic development
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy proces społecznej i gospodarczej transformacji w Polsce jest już na takim etapie, aby zapewnić regionom możliwość faktycznego uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji tych działań Unii Europejskiej, które adresowane są do regionów, jako podmiotów polityki, zarówno na szczeblu krajowym, jak i europejskim. Przedmiotem rozważań pierwszej części artykułu jest pojęcie regionu jako podmiotu polityki, proces regionalizacji oraz regionalizm. Punktem wyjścia jest tu założenie, iż wraz ze wzrostem znaczenia regionu jako specyficznego podmiotu ekonomicznego, wzrasta także jego znaczenie jako podmiotu polityki krajowej oraz polityk unijnych. Wymiar regionalny eksponowany jest przede wszystkim w polityce strukturalnej, regionalnej i w polityce spójności UE, których geneza, definicje oraz cele także zostają przedstawione w niniejszym artykule. W dalszej części artykułu zaprezentowany zostaje problem polaryzacji regionalnej oraz próba określenia mocnych i słabych stron regionów polskich. Podjęta zostaje także próba oceny stopnia oddziaływania funduszy strukturalnych na polską gospodarkę. Ważną rolę w niwelowaniu różnic społeczno-gospodarczych pełni także zasada partnerstwa, stanowiąca jedną z naczelnych zasad wydatkowania funduszy strukturalnych. Kolejną poruszoną kwestią jest problem konwergencji. Konwergencja jest bowiem celem polityki spójności, przede wszystkim w obszarach: społecznym i gospodarczym. Artykuł kończy się przedstawieniem podstawowych barier w realizacji polityki regionalnej oraz wyzwań stojących przed procesem jej implementacji. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to try to answer the question if the process of social and economic transformation in Poland is at the stage which ensures that the regions are really able to participate in formation and realization of these European Union activities, which are addressed to the regions, as political entities, both on the country and European level. The first part of the article is concentrated on the concept of the region as a political entity, the process of regionalization and regionalism. A starting point here is an assumption that in line with the growth of importance of the region as a specific economic entity, its importance as a subject of national and EU policies growths as well. The regional dimension is mainly exposed in the structural and regional policy, as well as the European Union's cohesion policy, which origins, definitions and objectives are also shown in the present article. Later in this article I present the problem of regional polarization, and attempt to identify the strengths and weaknesses of the Polish regions. Then I make an attempt to assess the degree of the impact of structural funds on the Polish economy. The principle of partnership plays also an important role in reducing socio-economic differences. It is one of the main principles of the Structural Funds spending. Another issue raised is the problem of convergence. Convergence is the objective of cohesion policy, mainly in the social and economic areas. The article ends with a presentation of the main barriers to the implementation of regional policy and the challenges facing the process of its implementation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Dzierzgwa R., Sudak S. (red.), 2008, Ocena postępów Polski w konwergencji z krajami UE oraz wpływ funduszy unijnych na gospodarkę w latach 2004-2007, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 2. Gajda A., 2005, Regiony w prawie wspólnotowym. Prawne problemy udziału regionów polskich w procesach integracyjnych, Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa.
 3. Grabowska-Markiewicz B., Kotrasiński J., Zielonka K., 2008, Nowa koncepcja polityki regionalnej. Refleksje do dyskusji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Grosse T.G., 2004, Wprowadzenie [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 11-30.
 5. Haliżak E., 2000, Regionalizm w stosunkach międzynarodowych [w:] Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 281-307.
 6. Identyfikacja i ocena barier w wykorzystaniu środków strukturalnych. Opracowanie wykonane przez PSDB Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 7. Jahn J., 2008, Wzrost gospodarczy a spójność ekonomiczna i społeczna na poziomie regionalnym w Unii Europejskiej [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 141-158.
 8. Leygues J-Ch., 2004, Przyszłość polityki spójności w Unii Europejskiej - punkt widzenia Komisji Europejskiej [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 109-114.
 9. Madej T., 1998, Regionalna polityka społeczno-gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Uzasadnienie do stanowiska Polski w sprawie polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2007-2013 [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004, s. 39-59.
 11. Orłowski W., 2004, Ocena możliwych skutków gospodarczych udziału Polski w polityce strukturalnej Unii Europejskiej [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 173-187.
 12. Polityka spójności po 2013 r. Pożądane kierunki reformy. Dokument problemowy, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 13. Rajkowska N., 2008, Czy jest możliwe jednoczesne wsparcie konkurencyjności gospodarki i wyrównywanie poziomu rozwojowego poszczególnych regionów [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 37-52.
 14. Sauer A., Kawecka-Wyrzykowska E., Kulesza M., 2000, Polityka regionalna Unii Europejskiej a instrumenty wspierania rozwoju regionalnego w Polsce, Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa.
 15. Sługocki W., 2004, Instrumenty kreowania i prowadzenia polityki regionalnej w Polsce [w:] System nadzoru i kontroli nad samorządem terytorialnym w realiach funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, red. A. Cieśliński, W. Sługocki, Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze, Zielona Góra-Łagów, s. 21-34.
 16. Sokołowicz M., 2008, W kierunku nowej polityki regionalnej? Rozważania nad przyszłym kształtem polityki regionalnej w Polsce [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 7-22.
 17. Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Polityki Spójności Unii Europejskiej po 2013 r. przyjęte w dniu 30 stycznia 2008 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008.
 18. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 115 z 9 maja 2008 r.), www. eur-lex.europa.eu
 19. Trocki M., Gracza B. (red.), 2007, Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Waldziński D., 2005, Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn. Wosik Ł., 2008, Wpływ ukształtowania instytucji prawnych prawa krajowego na proces rozdziału funduszy strukturalnych. Dotychczasowe doświadczenia i wnioski na przyszłość [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 53-76.
 21. Wódz J., 2003, Między lokalnością i regionalnością a nowoczesną legitymizacją władzy lokalnej i regionalnej [w:] Samorząd - rozwój - integracja, red. M. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 21-30. www.mrr.gov.pl
 22. Ziomek A., 2008, Wyzwania polityki spójności. Partnerstwo lokalne, jako instrument rozwoju regionalnego w Polsce [w:] Polityka spójności - ocena i wyzwania. Materiały z konferencji, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 315-334.
 23. Żuber P., 2004, Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej. Komentarz do polskiego stanowiska [w:] Polska wobec nowej polityki spójności Unii Europejskiej, red. T.G. Grosse, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 61-71.
Cited by
Show
ISSN
1898-5084
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu